Grójec, dnia 07.02.2019 r.

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
OR.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 – „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 335.000 zł.  

Zadanie 2 – „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, Lesznowola ul. Słoneczna 37,
05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 16.000 zł.

Zadanie 3 - „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, Głuchów, ul. Willowa 8, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 16.000 zł.

Zadanie 4 – piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A,
05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 90.000 zł.

Zadanie 5 – „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez  Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka Hufiec Grójec,
05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 13.000 zł.

Zadanie 6 – „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka Hufiec  Grójec,
  05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM, ul. Orzeszkowej 40b/13,
  05-600 Grójec

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł z podziałem środków dla:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka Hufiec Grójec–6.000 zł
 2. Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM – 6.000 zł

Zadanie 7 – „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2019 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec” – wpłynęły
2 oferty złożone przez:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka Hufiec  Grójec,
  05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, Kosów, ul. Karasia 1/61,
  05-552 Wólka Kosowska.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 25.000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka Hufiec Grójec.

Zadanie 8 – „tenis ziemny” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Fundację Wspierania Kultury i Sportu, 00-713 Warszawa, ul. Grupy AK ”Północ” 2/95.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

Zadanie 9 – „pływanie sportowe” – wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, 05-600 Grójec,
  ul. Zdrojowa 16 E,
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Orion”, 05-600 Grójec, ul.Słowackiego 80a/9.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 24.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM – 12.000 zł
 2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orion” – 12.000 zł
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Grójec, dnia 07.02.2019 r.

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr OR.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

 

Zadanie 1 – „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

 

Grójec, dnia 22.01.2019 r.

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku

w zakresie:

 1. pomocy społecznej
 2. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z  2018 r.,  poz. 450, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizyczne, sportu i turystyki oraz z zakresu pomocy społecznej w 2019 r.

Planowany terminy posiedzenia Komisji konkursowej:

 1. w zakresie pomocy społecznej 05.02.2019 o godz. 10:00
 2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - 06.02.2019 r., godz. 10:00,

w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2  w Grójcu.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanych formularzach można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 1 lutego 2019 r.   
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgloszenia pomoc społeczna.doc POBIERZ
Formularz zgloszenia sport.doc POBIERZ

 

 
  Grójec, dnia 04.01.2019 r

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego >> ZOBACZ

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku >> ZOBACZ

 
  Grójec, dnia 23.11.2018 r

 

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

         Na podstawie zapisów art. 19 a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 450 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zamieszcza na okres 7 dni ofertę Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Grójec”, na realizację zadania publicznego pn.: Piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec.
Ofertę zamieszcza się zgodnie z Ustawą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

           

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w Ustawy: każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

 

Dokumenty do pobrania:
Oferta realizacji zadania. pdf POBIERZ

 

 
  Grójec, dnia 13.09.2018 r

Zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Projekt programu został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 23.07.2018 r. do 10.08.2018 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej www.grojec.eu/wpo a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłoży Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Radzie Miejskiej w Grójcu.

 
  Grójec, dnia 23.07.2018 r

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2019 rok

 

   Uwagi do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie do 10 sierpnia 2018 r.
   Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (doc) POBIERZ
Formularz uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (doc) POBIERZ
  
 
  

 

Grójec, dnia 09.07.2018 r.

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 90/18 z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań    publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 w 2018 roku

Na wykonanie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu
i turystyki w dziedzinie piłka nożna na terenie Miasta Grójec wpłynęła 1 oferta Grójeckiego Klubu Sportowego „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 150.000 zł.

 
z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

 

Grójec, dnia 21.06.2018 r.

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w 2018 roku

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z  2016 r.,  poz. 1817, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizyczne, sportu i turystyki w 2018 r. w dziedzinie
piłka nożna na terenie miasta Grójec.

Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej- 06.07.2018 r., godz. 9:30, sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 4 lipca 2018 r.   
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Formularz POBIERZ

 

 
z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Karol Biedrzycki
 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego  

I. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie:  piłka nożna na terenie Miasta Grójec

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 150.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 )
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 450) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 450) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia podpisania umowy,
nie później niż do 30 listopada 2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 04.07.2018 r.  do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3
  pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  - formularz oferty należy opracować w języku polskim
  - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
 9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1.  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.07.2018 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
  a. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
  - liczbę członków organizacji zaangażowanych w realizację zadnia oraz korzystających z efektu
  - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
  - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,
  - analizę i ocenę zleconych zadań publicznych organizacjom, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Grójec zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanej dotacji.
  b. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
  - wysokość środków własnych
  - wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
  c. zgodność oferty z celami konkursu
  d. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki konkursu.
  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.
   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Grójec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie

2017 rok

2018 rok

realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

w tym w dziedzinie piłka nożna na terenie Miasta Grójec

492.000 zł

285.000 zł

395.000 zł

185.000  zł

 

Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 28/18 z dnia 15 lutego 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu
i turystyki w dziedzinie organizowanie rajdów rowerowych  wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM, ul. Orzeszkowej 40b/13, 05 600 Grójec,
 2. Klub Sportowy „Głuchów, Podole, Szczęsna, Zalesie” Głuchów, ul. Willowa 8, 05 600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja z podziałem środków dla:

 1. Uczniowskiego Klubu Sportoego WGR TEAM – 10.200 zł
 2. Klubu Sportowego „Głuchów, Podole, Szczęsna, Zalesie” Głuchów – 1.800 zł
Grójec, dnia 14.03.2018 r.
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

 

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w 2018 roku

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z  2016 r.,  poz. 1817, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizyczne, sportu i turystyki w 2018 r. w dziedzinie organizowanie rajdów rowerowych.

Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej- 13.03.2018 r., godz. 9:30, sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 9 marca 2018 r.   
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

OGŁOSZENIE 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego 

I. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie organizowanie rajdów rowerowych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania będącym przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 12.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1817 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres od 15.03.2018 r. do 30.11.2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 12.03.2018 r.  do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3
  pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem. 
 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.

Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.03.2018 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
  1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
   - liczbę członków organizacji zaangażowanych w realizację zadnia oraz korzystających z efektu
   - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
   - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,
   - analizę i ocenę zleconych zadań publicznych organizacjom, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Grójec zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanej dotacji.
  2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
   - wysokość środków własnych
   - wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
  3. zgodność oferty z celami konkursu
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Grójec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie

2017 rok

2018 rok

realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w tym w dziedzinie organizowanie rajdów rowerowych

485.000,00 zł 12.000,00 zł

0 zł
0 zł

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 – „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 185.000 zł.  

Zadanie 2 – „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, Lesznowola ul. Słoneczna 37,05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

Zadanie 3 - „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, Głuchów
ul. Willowa 8, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

Zadanie 4 – piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 90.000 zł.

Zadanie 5 – „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez  Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka Hufiec Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 13.000 zł.

Zadanie 7 – „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2018 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec” – wpłynęła
1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka Hufiec  Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 23.000 zł.  

Zadanie 8 – „tenis ziemny” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Fundację Wspierania Kultury i Sportu, 00-713 Warszawa, ul. Grupy AK ”Północ” 2/95.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

Zadanie 9 – „pływanie sportowe” – wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, 05-600 Grójec,
  ul. Zdrojowa 16 E,
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Orion”, 05-600 Grójec, ul. Słowackiego 80 a /9.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 24.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM – 12.000 zł
 2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orion” – 12.000 zł

Grójec, dnia 12.02.2018 r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

 

Informacja
o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzeniem Nr 24/18 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 12 lutego 2018 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, w części dotyczącej zadania pod nazwą „Zadania 6 – organizowanie rajdów rowerowych”.
Na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty.

Grójec, dnia 12.02.2018 r.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 162/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

Zadanie 1 – „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w 2018 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z  2016 r.,  poz. 1817, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizyczne, sportu i turystyki w 2018 r.

Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej- 08.02.2018 r., godz. 9:00, sala konferencyjna Ratusza, Plac Wolności 2  w Grójcu.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 6 lutego 2018 r.   
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia POBIERZ

 

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z  2016 r.,  poz. 1817, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.

Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej- 30.01.2018 r., godz. 10:00, Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, pok. 22.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r.   
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia POBIERZ

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 

I. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
1.   Zadanie 1                   - piłka nożna na terenie Miasta Grójec
2.   Zadanie 2                   - piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola
3.   Zadanie 3                   - piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów
4.  Zadanie 4                    - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec
5.  Zadanie 5                    - organizowanie rajdów pieszych
6.  Zadanie 6                    - organizowanie rajdów rowerowych
7. Zadanie  7                    - zorganizowanie obozu szkoleniowo –wypoczynkowego w  
okresie letnim 2018 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
i Miasta Grójec.
8. Zadanie 8                     - tenis ziemny
9. Zadanie 9                     - pływanie sportowe

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 395.000 zł
z podziałem na:
- zadanie 1            - 185.000 zł                            
- zadanie 2            -   14.000 zł                                
- zadanie 3            -   14.000 zł                              
- zadanie 4            -   90.000 zł                              
- zadanie 5            -   13.000 zł                               
- zadanie 6            -   12.000 zł
- zadanie 7-   23.000 zł                             
- zadanie 8            -   20.000 zł                             
- zadanie 9 -  24.000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 15.02.2018 r. do 30.06.2018r.
- Zadanie 2 od 15.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
- Zadanie 3 od 15.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
- Zadanie 4 od 15.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
- Zadanie 5 od 15.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
- Zadanie 6 od 15.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
- Zadanie 7 od 01.06.2018 r. do 30.09.2018 r.
- Zadanie 8 od 15.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
- Zadanie 9 od 15.02.2018 r. do 30.11.2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 05.02.2018 r.  do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

- pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert

 1. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 2. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3
  pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
 3. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 1. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta  w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1.  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.02.2018 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

a. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

- liczbę członków organizacji zaangażowanych w realizację zadnia oraz korzystających z efektu
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
- możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,
- analizę i ocenę zleconych zadań publicznych organizacjom, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Grójec zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanej dotacji.
b. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
- wysokość środków własnych
- wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
c. zgodność oferty z celami konkursu
d. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 • Informacja o zrealizowanych przez Gminę Grójec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie

2017 rok

2018 rok

realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

485.000,00 zł

 

0 zł

 

Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

I. Rodzaj zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań:
1. Zadanie 1 – organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
2. Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 55.450 zł z podziałem na:
- zadanie 1 – 35.450 zł
- zadanie 2 – 20.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania w ramach wsparcia otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Terminy realizacji zadań objętych konkursem ustala się od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2018 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 22.01.2018 r. do godz. 1500.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3
pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
- formularz oferty należy opracować w języku polskim
- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop
9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2018 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
  1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:

   - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
   - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.

  2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
  3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania.  
  4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  3. na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Grójec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie

2016 rok

2017 rok

organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu

 

35.450,00 zł

 

35.450,00 zł

opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi

 

20.000,00 zł

 

20.000,00 zł

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

 

Zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy gminy
i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Projekt programu został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 24.07.2017 r. do 09.08.2017 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej www.grojec.eu/wpo a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłoży Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Radzie Miejskiej w Grójcu.


Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 rok.

              Uwagi do Projektu Rocznego Programu  Współpracy Gminy i Miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,  na przygotowanym formularzu można składać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie  do 8 sierpnia 2017 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Dokumenty do pobrania:
Projekt programu POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ

 

Grójec, dnia 23.02.2017 r.

 

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 4/17 z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 – „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 285.000 zł.  

Zadanie 2 – „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, Lesznowola ul. Słoneczna 2,  05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

Zadanie 3 - „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, ul. Willowa 8, Głuchów.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

Zadanie 4 – piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 90.000 zł.
 
Zadanie 5 – „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez  Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 13.000 zł.  

Zadanie 6 – „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy WGR TEAM, 05-600 Grójec, ul. Orzeszkowej 40 b/13.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.

Zadanie 7 – „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2017 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec” - wpłynęły
2  oferty złożone przez:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Mazowieckie Stowarzyszenie Karate, 05-600 Grójec, ul. Tuwima 8.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 23.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec – 20.000 zł
 2. Mazowieckiego Stowarzyszenia Karate – 3.000 zł,

Zadanie 8 – „tenis ziemny” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Fundację Wspierania Kultury i Sportu, 00-713 Warszawa, ul. Grupy AK ”Północ” 2/95.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

Zadanie 9 – „pływanie sportowe” – wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, 05-600 Grójec,
  ul. Zdrojowa 16 E,
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Orion”, 05-600 Grójec, ul. Słowackiego 80 a /9.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 24.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM – 12.000 zł
 2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orion” – 12.000 zł

Grójec, dnia 30.01.2017 r.

 

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 3/17 z dnia 3 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Zadanie 1 – „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

Grójec, dnia 27.01.2017 r.

 

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w 2017 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z  2016 r.,  poz. 1817, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizyczne, sportu i turystyki w 2017 r. .

Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej- 09.02.2017 r., godz. 9:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 7 lutego 2017 r.   
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia POBIERZ

 

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

I.Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
1.   Zadanie 1  - piłka nożna na terenie Miasta Grójec
2.   Zadanie 2  - piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola
3.   Zadanie 3  - piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów
4.  Zadanie 4  - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec
5.  Zadanie 5   - organizowanie rajdów pieszych
6.  Zadanie 6  - organizowanie rajdów rowerowych
7. Zadanie  7  - zorganizowanie obozu szkoleniowo -wypoczynkowego w okresie letnim 2017 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec.
8. Zadanie 8 - tenis ziemny
9. Zadanie 9 - pływanie sportowe

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 495.000 zł
z podziałem na:
- zadanie 1  - 285.000 zł                            
- zadanie 2  -   14.000 zł                                
- zadanie 3  -   14.000 zł                              
- zadanie 4  -   90.000 zł                              
- zadanie 5  -   13.000 zł                               
- zadanie 6  -   12.000 zł
- zadanie 7 -   23.000 zł                             
- zadanie 8  -   20.000 zł                             
- zadanie 8 -  24.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1817 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 01.03.2017 r. do 31.11.2017 r.
- Zadanie 2 od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
- Zadanie 3 od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
- Zadanie 4 od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
- Zadanie 5 od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
- Zadanie 6 od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
- Zadanie 7 od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r.
- Zadanie 8 od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
- Zadanie 9 od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 06.02.2017 r.  do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3
  pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
 9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1.  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.02.2017 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
  1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
   - liczbę członków organizacji zaangażowanych w realizację zadnia oraz korzystających z efektu
   - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
   - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,
   - analizę i ocenę zleconych zadań publicznych organizacjom, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Grójec zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanej dotacji.
  2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
   - wysokość środków własnych
   - wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
  3. zgodność oferty z celami konkursu
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki konkursu.
  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

II. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Grójec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie

2016 rok

2017 rok

realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

 

480.000,00 zł

 

0 zł

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr 4 /17 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. POBIERZ
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Grójec, dnia 12.01.2017 r.

 

 

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. .

Planowany termin posiedzenia Komisji konkursowej- 27.01.2017 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w konkursie.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec lub przesłać pocztą na adres Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r.
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia POBIERZ

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

 

I. Rodzaj zadania.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań:
1. Zadanie 1 – organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
2. Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 55.450 zł z podziałem na:
- zadanie 1 – 35.450 zł
- zadanie 2 – 20.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania w ramach wsparcia otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Terminy realizacji zadań objętych konkursem ustala się od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2017 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 26.01.2017 r. do godz. 1500.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
- formularz oferty należy opracować w języku polskim
- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop
9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2016 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:
  - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
  - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.
 1. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
 2. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania.  
 3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu.
  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  3. na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Grójec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie

2016 rok

2017 rok

organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu

 

35.450,00 zł

 

0 zł

opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi

 

20.000,00 zł

 

0 zł

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr 3 /17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku POBIERZ
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

 

Zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o I etapie konsultacji było zamieszczone w dniach od 24.07.2014 r. do 10.08.2016 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył ostateczny Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" Radzie Miejskiej w Grójcu.

Dokumenty do pobrania:
Projekt programu POBIERZ

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2017 rok.

Uwagi do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie do 10 sierpnia 2016 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Dokumenty do pobrania:
Projekt programu POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ

Grójec, dnia 12.02.2016 r.

 

 

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 6/16 z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań    publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku

 

Na wykonanie zadania w dziedzinie: organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 5.000 zł

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

Grójec, dnia 12.02.2016 r.

 

 

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 5/16 z dnia 13 stycznia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 - "piłka nożna na terenie Miasta Grójec" - wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Grójecki Klub Sportowy "Mazowsze", ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 285.000 zł z podziałem środków dla:

 1. Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - 35.000 zł
 2. Grójeckiego Klub Sportowego "Mazowsze" - 250.000 zł

Zadanie 2 - "piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy "Lesznowola", ul. Słoneczna 2, Lesznowola, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 16.000 zł.

Zadanie 3 - "piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie "Głuchów", ul. Willowa 8, Głuchów.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.

Zadanie 4 - piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec - wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 90.000 zł.

Zadanie 5 - "organizowanie rajdów pieszych" - wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Biedronki" przy Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Polna 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 10.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec - 8.000 zł ,
 2. Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym "Biedronki" - 2.000 zł.

Zadanie 6 - "zorganizowanie obozu szkoleniowo - wypoczynkowego w okresie letnim 2016 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec" - wpłynęły
3  oferty złożone przez:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Mazowieckie Stowarzyszenie Karate, 05-600 Grójec, ul. Tuwima 8,
 3. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Biedronki" przy Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Polna 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 25.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec - 20.000 zł
 2. Mazowieckiego Stowarzyszenia Karate - 5.000 zł,

Zadanie 7 - "tenis ziemny" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Fundację Wspierania Kultury i Sportu, 00-713 Warszawa, ul. Grupy AK "Północ" 2/95.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

Zadanie 8 - "pływanie sportowe" - wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, 05-600 Grójec,
  ul. Zdrojowa 16 E,
 2. Uczniowski Klub Sportowy "Orion", 05-600 Grójec, 05-600 Grójec,
  ul. Słowackiego 80 a /9.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM - 11.000 zł
 2. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orion" - 11.000 zł
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 200/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

 

Zadanie 1 - "organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

Zadanie 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

Grójec, dnia 29.01.2016 r.

 
Z-ca BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

 

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z  2014 r. poz. 1118, ze zm) w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r z zakresie:

 1. upowszechniania  kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursach.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe lub inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na przygotowanym formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47,
05-600 Grójec.

Zgłoszenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec,
ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 5 lutego 2016 r.  

Zgłoszenia złożone  po terminie, a także te  które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów,  nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie kandydata-oświata.docx POBIERZ
Zgłoszenie kandydata-sport.docx POBIERZ

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku

I. Rodzaj zadania:

 • organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 5.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres od 01.04.2016 r. do 30.11.2016 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 05.02.2016 r. do godz. 1500.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. Do oferty należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
- formularz oferty należy opracować w języku polskim
- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop
9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.02.2016 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
  1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:
   • iczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
   • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.
  2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie
  3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.
  4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiast.pl/wop

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2015 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

W 2015 roku Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania kwotę 15.000,00 zł w tym 15.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

I. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
1. Zadanie 1 - piłka nożna na terenie Miasta Grójec
2. Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola
3. Zadanie 3 - piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów
4. Zadanie 4 - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec
5. Zadanie 5 - organizowanie rajdów pieszych
6. Zadanie 6 - zorganizowanie obozu szkoleniowo -wypoczynkowego w   okresie letnim 2016 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec.
7. Zadanie 7 - tenis ziemny
8. Zadanie 8  - pływanie sportowe

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 480.00 zł
z podziałem na:
- zadanie 1 - 285.000 zł                           
- zadanie 2 - 16.000 zł                                
- zadanie 3 - 12.000 zł                              
- zadanie 4 - 90.000 zł                              
- zadanie 5 - 10.000 zł                               
- zadanie 6 - 25.000 zł                             
- zadanie 7 - 20.000 zł                             
- zadanie 8 -  22.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 15.02.2016 r. do 30.11.2016 r.
- Zadanie 2 od 15.02.2016 r. do 30.11.2016 r.
- Zadanie 3 od 15.02.2016 r. do 30.11.2016 r.
- Zadanie 4 od 15.02.2016 r. do 30.11.2016 r.
- Zadanie 5 od 15.02.2016 r. do 30.11.2016 r.
- Zadanie 6 od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r.
- Zadanie 7 od 15.02.2016 r. do 30.11.2016 r.
- Zadanie 8 od 15.02.2016 r. do 30.11.2016 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 05.02.2016 r.  do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
 1. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
 1. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.02.2016 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
  1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
   • liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
   • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
   • możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
  2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
   • wysokość środków własnych
   • wysokość środków pochodzących z innych źródeł
  3. zgodność oferty z celami konkursu
  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2015 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

W roku 2015 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 347.000,00 zł w tym 347.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Ogłoszenie

 

 

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.. U z  2014 r. poz. 1118, ze zm) w celu opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
w 2016 r.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w w/w  konkursie.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe lub inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na przygotowanym formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47,
05-600 Grójec.

Zgłoszenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Grójec,
ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radamiejska@grojecmiasto.pl w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.  .

Zgłoszenia złożone  po terminie, a także te  które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów,  nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Ostateczny skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszenia POBIERZ

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

I. Rodzaj zadania.

1. Zadanie 1 - organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
2. Zadanie 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 55.450 zł z podziałem na:
- zadanie 1 - 35.450 zł
- zadanie 2 - 20.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 01.02.2016 r. do 30.11.2016 r.
- Zadanie 2 od 01.02.2016 r. do 30.11.2016 r.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 22.01.2016 r. do godz. 1500.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. Do oferty należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
- formularz oferty należy opracować w języku polskim
- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta  w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop. 
9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 • Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.01.2016 roku.
 • Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:

- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.

 1. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
 2. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.
 3. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
 • Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
 • Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 • Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2014 i 2015 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

 • W 2014 roku Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwotę  55.450,00 zł w tym na:
 • organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu -  35.450,00 zł
 • opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi - 20.000,00 zł.
 • W 2015 roku Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej kwotę  55.450,00 zł w tym na:
 • organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu -  35.450,00 zł
 • opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi - 20.000,00 zł
Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2016 rok.

              Uwagi do Projektu Rocznego Programu  Współpracy Gminy i Miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,  na przygotowanym formularzu można składać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie  do 7 sierpnia 2014 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Dokumenty do pobrania:
Projekt programu POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

 

 

Ogłoszenie, dn. 31-03-2015r


Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 45/15 z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań    publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 w 2015 roku

Na wykonanie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie tenis ziemny wpłynęła 1 oferta Fundacji Wspierania Kultury i Sportu, ul. Grupy AK Północ 2/95, 00-713 Warszawa.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 15.000 zł

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie, dn. 04-03-2015r

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

I. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie tenis ziemny.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 15.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania
Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 27.03.2015 r.  do godz. 15:00.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
 1. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
 1. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 • Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2015 roku.
 • Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
  - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
  - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
  - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
 2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
  - wysokość środków własnych
  - wysokość środków pochodzących z innych źródeł
 3. zgodność oferty z celami konkursu
 4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 • Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 • Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 • Wyniki konkursu.

  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.

   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII . Informacja o zrealizowanych w roku 2014 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
W roku 2014 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 335.000,00 zł w tym 335.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie, dn. 06-02-2015r

 

 

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 3/15 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 - "piłka nożna na terenie Miasta Grójec" - wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Grójecki Klub Sportowy "Mazowsze", ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 204.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - 20.000 zł
 2. Grójeckiego Klub Sportowego "Mazowsze" - 184.000 zł

Zadanie 2 - "piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy "Lesznowola", ul. Słoneczna 2, Lesznowola, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

Zadanie 3 - "piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie "Głuchów", ul. Willowa 8, Głuchów.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 14.000 zł.

Zadanie 4 - piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec - wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 56.000 zł.

Zadanie 5 - "organizowanie rajdów pieszych" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec,
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł

Zadanie 6 - "organizowanie rajdów rowerowych" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport, 05-600 Grójec, ul. Medalowa 2A/16.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.

Zadanie 7 - "zorganizowanie obozu szkoleniowo - wypoczynkowego w okresie letnim 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec"  wpłynęły 3  oferty złożone przez:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
 2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pinokio", ul. Ks. Piotra Skargi 19/6,
  05-600 Grójec,
 3. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Biedronki" przy Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Polna 17, 05-600 Grójec.

 - kwota dotacji 2.000 zł,.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec - 17.000 zł
 2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pinokio" - 3.000 zł,
 3. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Biedronki" - 2.000 zł
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie, dn. 06-02-2015r

 

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 5/15 z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań    publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku

 

Na wykonanie zadania w dziedzinie: organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 15.000 zł

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie, dn. 06-02-2015r

 

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 5/15 z dnia 8 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

Zadanie 1 - "organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

Zadanie 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie, dn. 09-01-2015r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

Rodzaj zadania:

Zadanie 1 - organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
Zadanie 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie konkursu - Pomoc Społeczna 2015 POBIERZ
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Ogłoszenie, dn. 09-01-2015r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku

Rodzaj zadania: Organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie konkursu - Oświata 2015 POBIERZ
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Ogłoszenie, dn. 09-01-2015r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie konkursu - sport 2015 POBIERZ
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Informacja

 

W dniu 29 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Grójcu uchwaliła roczny program współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  na rok 2015.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała POBIERZ
Program POBIERZ
Zasady działnia komisji POBIERZ
Załącznik nr 1 do zasad działania komisji - oświadczenie organizacjie POBIERZ
Załącznik nr 2 do zasad działania komisji - oświadczenie urząd POBIERZ
Załącznik nr 3 do zasad działania komisji POBIERZ

Informacja

 

Zakończyły się konsultacje projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o I etapie konsultacji było zamieszczone w dniach od 24.07.2014 r. do 08.08.2014r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania I etapu konsultacji jeden podmiot zgłosił uwagi dot. konsultowanego projektu Programu. Uwagi nie zostały uwzględnione.
Ogłoszenie o II etapie konsultacji wraz z nieuwzględnionymi uwagami Programu było zamieszczone w dniach od 15.09.2014 r. do 29.09.2014 r. na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

W czasie trwania II etapu konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu programu.
W dniu 14 października 2014 r. odbyło się spotkanie z organizacjami, które zgłosiły uwagi do projektu Programu.

Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył ostateczny Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" Radzie Miejskiej w Grójcu w dniu 28.10.2014 r.

Informacja

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 zasad przeprowadzania konsultacji programów współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na spotkanie z organizacjami, które zgłosiły uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Spotkanie odbędzie się 14 października 2014 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2, 05-600 Grójec.