Dokumenty do pobrania:
Wzór OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
POBIERZ
Wzór sprawozdania do wypełnienia.doc POBIERZ
Wzór sprawozdania.RTF POBIERZ
Formularz - zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2018 roku w dziedzinie organizowanie rajdów rowerowych (doc) POBIERZ
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (doc) POBIERZ
Formularz uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (doc) POBIERZ
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO(rtf) POBIERZ
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO(rtf) POBIERZ