Dokumenty do pobrania:
Wzór OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
POBIERZ
Wzór sprawozdania do wypełnienia.doc POBIERZ
Wzór sprawozdania.RTF POBIERZ
Formularz - zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2018 roku w dziedzinie organizowanie rajdów rowerowych (doc) POBIERZ