Grójec

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Grójec, dn.2014-09-15

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza II-gi etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Uwagi do Projektu Rocznego ProgramuWspółpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie 14 dni od ogłoszenia konsultacji.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Formularze do pobrania:
Projekt programu + załączniki POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ

Grójec, dn.2014-07-24

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2015 rok
.

Uwagi do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie do 8 sierpnia 2014 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Formularze do pobrania:
Projekt programu. zip POBIERZ
Zał. nr 1 do zasad działania komisji - oswiadczenie organizacje.doc POBIERZ
Zał. nr 2 do zasad działania komisji - oświadczenie urząd.doc POBIERZ
Zał nr 3 do zasad działania komisji - formularz oceny formalnej.doc POBIERZ
Formularz uwag do programu. doc POBIERZ

Grójec, dn.2014-04-04

 

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
 Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Wstęp

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Współpraca Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 realizowana była w formie zlecania podmiotom Programu zadań publicznych poprzez wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Niniejsze sprawozdanie, zostanie ogłoszone w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop w zakładce organizacje pozarządowe. 

Otwarte Konkursy

Realizując § 9 i 11 Programu Współpracy, w dniu 28.12.2012 r. ogłoszono  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
 • „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęły 2 oferty złożone przez  Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec oraz Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 206.000 zł
   z podziałem środków dla :
  Grójeckiego Klub Sportowego „Mazowsze” - 198.000 zł
  Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – 8.000 zł
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, ul. Słoneczna 2, Lesznowola, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, ul. Willowa 8, Głuchów.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • piłka koszykowa na terenie gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy, ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 56.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „tenis stołowy” – nie wpłynęła żadna oferta.
 • „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport, 05-600 Grójec, ul. Kasztanowa 1/6.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2013 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec” – wpłynęła 1 oferta złożona Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł.  
  Termin realizacji zadania – 01.06.2013 r. – 30.09.2013 r.
 1. z zakresu pomocy społecznej:
 • „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.
  Na realizację zadania została udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.11.2013 r.
 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.
  Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 6.000 zł.
  Termin realizacji zadania – 01.02.2013 r. – 30.06.2013 r.

  Pismem z dnia 27.09.2013 r., Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, złożyło ofertę z własnej inicjatywy o realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych w okresie od 15.10.2013 r. do 15.12.2013 r.
  Oferta spełniła warunki określone w art. 19 a ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zgodnie z art. 19 a ust 3 tejże ustawy w dniu 07.10.2013 r. oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu oraz na stronie internetowej Urzędu. 
  Nie wniesiono uwag dotyczących zamieszczonej oferty.
  Na realizacje zadania została udzielona dotacja w wysokości 9.000 zł.
  Termin realizacji zadania 15.10.2013 r.-15.12.2013 r.

Na realizację zadań publicznych będących przedmiotem konkursów w 2013 roku przeznaczono kwotę w wysokości:

   • 55.450 zł na zadania z zakresy pomocy społecznej
   • 335.000 zł na zadania z zakresy kultury fizycznej, sportu,
   • 15.000 zł na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Częściowego zwrotu przyznanej dotacji dokonali:

 1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej na organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu” w kwocie 53,15 zł
 2.  Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM na organizację programów edukacyjnych dla dzieci i mł odzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych
   w kwocie 53,25 zł

Do dnia sporządzania niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2013 roku, nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013 został poddany konsultacjom w oparciu o  Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 17.07.2012 r. do 31.07.2012 r.  na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojec.eu/wpo a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” Radzie Miejskiej w Grójcu.

Przygotowała
Hanna Górka

Grójec, dn.2014-01-30


Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 2/14 z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

Zadanie 1 – „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Grójec, dn.2014-01-30

 

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 1/14 z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 – „piłka nożna na terenie Miasta Grójec” – wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 05-600 Grójec,  ul. Drogowców 12,
 2. Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 208.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – 12.000 zł
 2. Grójeckiego Klub Sportowego „Mazowsze” – 196.000 zł

Zadanie 2 – „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, ul. Słoneczna 2, Lesznowola,  05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.

Zadanie 3 - „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, ul. Willowa 8, Głuchów.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.

Zadanie 4 – piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 56.000 zł.
 
Zadanie 5 – „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec,
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł

Zadanie 6 - „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport, 05-600 Grójec, ul. Kasztanowa 1/6.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.

Zadanie 7 – „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2014 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec”  wpłynęły 2  oferty złożone przez:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12.
 2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio”, ul. Ks. Piotra Skargi 19/6,
  05-600 Grójec

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec – 17.000 zł
 2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio” – 5.000 zł.
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Grójec, dnia 30.01.2014 r.

 

 

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 3/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku

Na wykonanie zadania w dziedzinie: organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 15.000 zł

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie 03.01.2014

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku

 1. Rodzaj zadania:
  • organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych.
 2. .Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 15.000 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  • Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
  • Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  • Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
  • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  • Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania.
  Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
 5. Termin składania ofert.
 

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 27.01.2014 r. do godz. 1500.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. Do oferty należy dołączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
- formularz oferty należy opracować w języku polskim
- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta  w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop
9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2014 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności
    • liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
    • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.
   2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
   3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.
   4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
  5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  6. Wyniki konkursu.
  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiast.pl/wop
 • O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 1. Informacja o zrealizowanych w roku 2013 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
  W 2013 roku Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania kwotę 15.000,00 zł w tym 15.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załącznik do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

 

Ogłoszenie 03.01.2014

 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

 1. Rodzaj zadania.
  1. Zadanie 1 – organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
  2. Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 55.450 zł z podziałem na:
  - zadanie 1 – 35.450 zł
  - zadanie 2 – 20.000 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania.
  Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
  - Zadanie 1 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
  - Zadanie 2 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
 5. Termin składania ofert.
  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 27.01.2014 r. do godz. 1500.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
  4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
  5. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  - formularz oferty należy opracować w języku polskim
  - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
  7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
  8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop
  9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2014 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:
    - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
    - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
   2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
   3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania
   4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
  2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  3. Wyniki konkursu.
   Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
   • w Biuletynie Informacji Publicznej,
   • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
   • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop
   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 1. Informacja o zrealizowanych w roku 2013 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
  W roku 2013 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej łącznie 55.450,00 zł w tym na:
  – organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu -  35.450,00 zł
  -  opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi – 20.000,00 zł
Załącznik do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Ogłoszenie 03.01.2014

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2014 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

 1. Rodzaj zadania
  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
  1. Zadanie 1 - piłka nożna na terenie Miasta Grójec
  2. Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola
  3. Zadanie 3- piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów
  4. Zadanie 4 - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec
  5. Zadanie 5 - organizowanie rajdów pieszych
  6.  Zadanie 6 - organizowanie rajdów rowerowych
  7. Zadanie 7  - zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie  letnim 2014 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 335.000 zł z podziałem na:
  - zadanie 1 - 208.000 zł                           
  - zadanie 2 -   12.000 zł                                
  - zadanie 3 -   12.000 zł                              
  - zadanie 4 -  56.000 zł                              
  - zadanie 5 -  8.000 zł                               
  - zadanie 6 -  17.000 zł                             
  - zadanie 7 -  22.000 zł                             
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania
  Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
  - Zadanie 1 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
  - Zadanie 2 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014r.
  - Zadanie 3 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
  - Zadanie 4 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
  - Zadanie 5 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
  - Zadanie 6 od 01.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
  - Zadanie 7 od 01.06.2014 r. do 30.09.2014 r.
  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 5. Termin składania ofert
  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 27.01.2014 r.  do godz. 1500.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
   - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
   - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert
  4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
  5. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
   • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  1. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
  2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
  4. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1.  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2014 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
    - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
    - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
    - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
   2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
    - wysokość środków własnych
    - wysokość środków pochodzących z innych źródeł
   3. zgodność oferty z celami konkursu
   4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  6. Wyniki konkursu.
   Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 1. Informacja o zrealizowanych w roku 2013 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
  W roku 2013 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 335.000,00 zł w tym 335.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załącznik do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia POBIERZ

Informacja

 

 

W dniu 21 października 2013 roku Rada Miejska w Grójcu uchwaliła roczny program współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  na rok 2014.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała POBIERZ
Program współpracy POBIERZ
Zasady działania komisji POBIERZ
zał nr 1 do zasad działania komisji - oświadczenie organizacje POBIERZ
zał nr 2 do zasad działania komisji - oświadczenie urząd POBIERZ
zał nr 3 do zasad działania komisji - formularz oceny formalnej POBIERZ

Ogłoszenie

 

Zakończyły się konsultacje projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Projekt programu został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę
Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec  z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 12.09.2013 r. do 27.09.2013 r.  na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu. Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" Radzie Miejskiej w Grójcu.

Ogłoszenie 04.10.2013

 

 

Na podstawie art. 19 a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r.,  Dz. U. nr 234, poz. 536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zamieszcza ofertę złożoną z własnej inicjatywy przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w dziedzinie organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w ustawy każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Ewentualne uwagi można składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesenta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 11.10.2013 r.

Załącznik do pobrania:
Oferta zadania publicznego POBIERZ

Informacja

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza konsultacje Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec
z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których   mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2014 rok

              Uwagi do Projektu Rocznego Programu  Współpracy Gminy i Miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok,  na przygotowanym formularzu można składać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie  do 27 września 2013 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Formularze do pobrania:
Projekt programu. zip POBIERZ
Formularz uwag do programu. doc POBIERZ

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Dokumenty do pobrania:
Sprawozdanie POBIERZ

Informacja 29.01.2013

 

Informacja
o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 149/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzeniem Nr 9/13 Burmistrza Gminy i Miasta Grojec z dnia 29 stycznia 2013 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, w części dotyczącej zadania pod nazwą "Zadania Nr 5 - Tenis stołowy".
Na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Informacja 29.01.2013

 

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 149/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 - "piłka nożna na terenie Miasta Grójec" - wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 1. Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,
 2. Grójecki Klub Sportowy "Mazowsze", ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 206.000 zł z podziałem środków dla :

 1. Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - 8.000 zł
 2. Grójeckiego Klub Sportowego "Mazowsze" - 198.000

Zadanie 2 - "piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy "Lesznowola", ul. Słoneczna 2, Lesznowola,  05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.

Zadanie 3 - "piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie "Głuchów", ul. Willowa 8, Głuchów.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł.

Zadanie 4 - piłka koszykowa na terenu Gminy i Miasta Grójec - wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 56.000 zł.

Zadanie 5 - " tenis stołowy"  - nie wpłynęła żadna oferta.

Zadanie 6 - - "organizowanie rajdów pieszych" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec,
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł

Zadanie 7 - "organizowanie rajdów rowerowych" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport, 05-600 Grójec, ul. Kasztanowa 1/6.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.

Zadanie 8 - "zorganizowanie obozu szkoleniowo - wypoczynkowego w okresie letnim 2012 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec"  wpłynęła 1  oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Informacja 29.01.2013

 

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 150/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku

Na wykonanie zadania w dziedzinie: organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 6.000 zł

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Informacja 29.01.2013

 

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 148/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku

Zadanie 1 - "organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" - wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł.

Zadanie 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Informacja 29.01.2013

 

Wykaz oferentów,
którzy złożyli oferty niezgodnie z ogłoszeniami o konkursie na realizację zadań publicznych  w 2013 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 1. Fundacja "KRASKA", ul. Szpitalna 8, 05-600 Grójec
 2. Fundacja Instytut MEDIX, ul. Piłsudskiego 33, 05-600 Grójec
 3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pinokio", ul. Ks. Piotra Skargi 19/6, 05-600 Grójec

Czytaj więcej>> Prz ejdź

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie 28.12.2012

 

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku

 1. Rodzaj zadania.
  1. Zadanie 1 - organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu
  2. Zadanie 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 55.450 zł z podziałem na:
  - zadanie 1 - 35.450 zł
  - zadanie 2 - 20.000 zł
 2. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Terminy i warunki realizacji zadania.
  Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
  - Zadanie 1 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 2 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
 4. Termin składania ofert.
  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 21.01.2013 r. do godz. 1500.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
   - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
   - tytuł zadania.
  4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
  5. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
   • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
   - formularz oferty należy opracować w języku polskim
   - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
   - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
  7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
  8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop. 
  9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.01.2013 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:
    - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
    - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.
   2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
   3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.
   4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
  5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  6. Wyniki konkursu.
   Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop
   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 1. Informacja o zrealizowanych w roku 2011 i 2012 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
 • W roku 2011 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej łącznie 55.450,00 zł w tym na:
  - organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Grójcu -  35.450,00 zł
  -  opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi - 20.000,00 zł
 • W roku 2012 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej łącznie 55.450,00 zł w tym na:
  - organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu -  35.450,00 zł
  -  opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi - 20.000,00 zł
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty.rtf POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia.rtf POBIERZ

Ogłoszenie 28.12.2012

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2013 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

 1. Rodzaj zadania
  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:
  1. Zadanie 1 - piłka nożna na terenie Miasta Grójec
  2. Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola
  3. Zadanie 3 - piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów
  4. Zadanie 4 - piłka koszykowa na terenie Gminy i Miasta Grójec
  5. Zadanie 5 - tenis stołowy
  6. Zadanie 6 - organizowanie rajdów pieszych
  7. Zadanie 7 - organizowanie rajdów rowerowych
  8. Zadanie 8 - zorganizowanie obozu szkoleniowo - wypoczynkowego w okresie letnim 2013 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 335.000 zł z podziałem na:
  - zadanie 1 - 206.000 zł                           
  - zadanie 2 - 12.000 zł                                
  - zadanie 3 - 12.000 zł                              
  - zadanie 4 - 56.000 zł                             
  - zadanie 5 - 2.000 zł                             
  - zadanie 6 - 8.000 zł                               
  - zadanie 7 - 17.000 zł                             
  - zadanie 8 - 22.000 zł                             
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania
  Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
  - Zadanie 1 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 2 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 3 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 4 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 5 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 6 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 7 od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
  - Zadanie 8 od 01.06.2013 r. do 30.09.2013 r.
  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 5. Termin składania ofert
  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 21.01.2013 r.  do godz. 15:00.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
   - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
   - tytuł zadania.
  4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
  5. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
   • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
  7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
  9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.01.2013 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
    - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
    - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
    - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
   2. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
    - wysokość środków własnych
    - wysokość środków pochodzących z innych źródeł
   3. zgodność oferty z celami konkursu
   4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  6. Wyniki konkursu.
   Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
   • w Biuletynie Informacji Publicznej,
   • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
   • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.
  O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 7. Informacja o zrealizowanych w roku 2011 i 2012 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
 • W roku 2011 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 350.000,00 zł w tym 350.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • W roku 2012 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 335.000,00 zł w tym 335.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty.rtf POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia.rtf POBIERZ

Ogłoszenie 28.12.2012

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku

 1. Rodzaj zadania:
  organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 15.000 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania.
  Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres od 01.02.2013 r. do 30.11.2013 r.
 5. Termin składania ofert.
  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 21.01.2013 r. do godz. 1500.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
   - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
   - tytuł zadania.
  4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
  5. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
   • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
   - formularz oferty należy opracować w języku polskim
   - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
   - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
  7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
  8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop
  9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.01.2013 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:
    - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
    - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.
   2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
   3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.
   4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
  4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
  5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  6. Wyniki konkursu.
   Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
   2. na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
   3. na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiast.pl/wop
  O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 7. Informacja o zrealizowanych w roku 2011 i 2012 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
 • W 2011 roku Gmina Grójec nie realizowała zadań  z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania i nie przekazała dotacji  organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • W 2012 roku Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania kwotę 15.000,00 zł w tym 15.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty.rtf POBIERZ
Wzór oferty do wypełnienia.rtf POBIERZ

 

Informacja

 

W dniu 22 października 2012 roku Rada Miejska w Grójcu uchwaliła roczny program współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego  na rok 2013.

Formularze do pobrania:
Uchwała POBIERZ
Program Wspólpracy POBIERZ
Zasady działania komisji POBIERZ
zał nr 1 do zasad działania komisji - oświadczenie organizacje POBIERZ
zał nr 2 do zasad działania komisji - oświadczenie urząd POBIERZ
zał nr 3 do zasad działania komisji - formularz oceny formalnej POBIERZ

Informacja

 

Zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Projekt programu został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.
Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 17.07.2012 r. do 31.07.2012 r.  na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojec.eu/wpo a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" Radzie Miejskiej w Grójcu.

Informacja 21.08.2012

 

 

Informacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ogłoszonego  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 81/12 z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku

Na wykonanie zadania w dziedzinie: organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM, ul. Zdrojowa 16 E, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 15.000 zł 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie 17.07.2012

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku

I. Rodzaj zadania:

organizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznyc

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 15.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.

Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 08.08.2012 r. do godz. 1500.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
- tytuł zadania.
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. Do oferty należy dołączyć:

kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów

6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
- formularz oferty należy opracować w języku polskim
- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop
9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77 oraz Pani Jolanta Stykowska – Sekretarz Gminy tel. 48 661-27- 72.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.08.2012 roku.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności
- liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
- doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.

zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.

ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.

zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.

Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Wyniki konkursu.
Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  w Biuletynie Informacji Publicznej,

  na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,

  na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiast.pl/wop

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2011 - 2012 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

W 2011 i 2012 roku Gmina Grójec nie realizowała zadań  z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania i  nie przekazała dotacji  organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie to zostało wprowadzone w 2012 roku do programu współpracy gminy i miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi  oraz budżetu gminy Grójec na rok 2012. 

Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ

Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2013 rok.

              Uwagi do Projektu Rocznego Programu  Współpracy Gminy i Miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok,  na przygotowanym formularzu można składać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie do 31 lipca 2012 r.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Formularze do pobrania:
Program Wspólpracy - projekt POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ
zał nr 1 do programu Współpracy - zasady działania komisji POBIERZ
zał nr 1 do zasad działania komisji - oświadczenie organizacje POBIERZ
zał nr 2 do zasad działania komisji - oświadczenie urząd POBIERZ
zał nr 3 do zasad działania komisji - formularz oceny formalnej POBIERZ

Informacja

 

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konsulatcjach POBIERZ
Ankieta POBIERZ
Formularz propozycji do programu POBIERZ

Grójec, dnia 19.04.2012 r.

 

 

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
 Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokumenty do pobrania:
Sprawozdanie.pdf POBIERZ

Ogłoszenie 12.03.2012

 

 

Informacja
o wynikach otwartych konkursów ofert
ogłoszonych  Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 12/12 z dnia 9 lutego 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

Zadanie 1 – „piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec” – wpłynęły 3 oferty złożone przez:

Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12,

Międzyszkolny Klub Sportowy , ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec,

Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 228.000 zł z podziałem środków dla :

Grójeckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – 9.000 zł

Międzyszkolny Klub Sportowy , ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec – 9.000 zł

 Grójeckiego Klub Sportowego „Mazowsze” – 210.000 zł

Zadanie 2 – „piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Lesznowola”, ul. Słoneczna 2, Lesznowola, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 10.000 zł.

Zadanie 3 - „piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów - wpłynęła 1 oferta złożona przez Klub Sportowy Głuchów Podole Szczęsna Zalesie „Głuchów”, ul. Willowa 8, Głuchów.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 10.000 zł.

Zadanie 4 – piłka koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy i Miasta Grójec – wpłynęła 1 oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy,  ul. Polna 17 A, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 30.000 zł.
 
Zadanie 5 - „ tenis stołowy” – wpłynęły 2 oferty złożone przez:

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Twardowskiego w Grójcu, 05-600 Grójec, ul. Polna 17,

Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik”, Osiedle Polna 3 m. 42, 05-600 Grójec.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 10.000 zł z podziałem środków dla :

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Twardowskiego w Grójcu, 05-600 Grójec, ul. Polna 17 – 2.000 zł  

Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik”, Osiedle Polna 3 m. 42, 05-600 Grójec – 8.000 zł

Zadanie 6 – – „organizowanie rajdów pieszych” – wpłynęły 2 oferty złożona przez:

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, ul. Drogowców 12, 05-600 Grójec,

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Twardowskiego w Grójcu, 05-600 Grójec, ul. Polna 17.

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 8.000 zł z podziałem środków dla :

Związek Harcerstwa Polskiego, Komendy Hufca Gróje, ul. Drogowców 12,05-600 Grójec – 7.000 zł,

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Biedronki” przy Zespole  Szkół Specjalnych im. Jana Twardowskiego w Grójcu, 05-600 Grójec,  ul. Polna 17 – 1.000 zł

Zadanie 7 - „organizowanie rajdów rowerowych” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport, 05-600 Grójec, ul. Kasztanowa 1/6.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 17.000 zł.

Zadanie 8 – „zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2012 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec”  wpłynęła 1  oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Grójec, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 12

Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 22.000 zł. 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie 15.02.2012

 

 

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Nr 4/12 z dnia 10 stycznia 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

Zadanie 1 – „organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 35.450 zł. Zadanie będzie realizowane od 1 marca 2012 roku do 31.12.2012 roku.

Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa. Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 20.000 zł. Zadanie będzie realizowane od 1 marca 2012 roku do 31.12.2012 roku.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Ogłoszenie 10.02.2012

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2012 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

  Zadanie 1 - piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec.

  Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola

  Zadanie 3 - piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów

  Zadanie 4 - piłka koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy i Miasta Grójec

  Zadanie 5 - tenis stołowy

  Zadanie 6 - organizowanie rajdów pieszych

  Zadanie 7- organizowanie rajdów rowerowych

  Zadanie 8 - zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2012 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 335.000 zł z podziałem na:
- zadanie 1 - 228.000 zł                           
- zadanie 2 - 10.000 zł                                
- zadanie 3 - 10.000 zł                              
- zadanie 4 - 30.000 zł                             
- zadanie 5 - 10.000 zł                             
- zadanie 6 - 8.000 zł                               
- zadanie 7 - 17.000 zł                             
- zadanie 8 - 22.000 zł                             

Zasady przyznawania dotacji.

  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.

  Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

  Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

Terminy i warunki realizacji zadania

  Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
  - Zadanie 1 od 15.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
  - Zadanie 2 od 15.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
  - Zadanie 3 od 15.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
  - Zadanie 4 od 15.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
  - Zadanie 5 od 15.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
  - Zadanie 6 od 15.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
  - Zadanie 7 od 15.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
  - Zadanie 8 od 01.06.2012 r. do 30.09.2012 r.
  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

Termin składania ofert

  Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 05.03.2012 r.  do godz. 1500.

  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

  pełną nazwę oferenta i jego adres oraz

  tytuł zadania.

  Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.

  Do oferty należy dołączyć:

  kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)

  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

  Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

  formularz oferty należy opracować w języku polskim

  nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty

  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).

  Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.

  Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

    Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.03.2012 roku.

   Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

   ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

   liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu

   doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

   możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.

   ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

   wysokość środków własnych

   wysokość środków pochodzących z innych źródeł

   zgodność oferty z celami konkursu

   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

   Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

   Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

   Wyniki konkursu.

  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

    w Biuletynie Informacji Publicznej,

    na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,

    na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.

  O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Informacja o zrealizowanych w roku 2011 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

W roku 2011 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 350.000,00 zł w tym 350.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty.rtf POBIERZ
Wzór ofert do wypełnienia.rtf POBIERZ

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

Rodzaj zadania.

1. Zadanie 1 – organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
2. Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 55.450 zł z podziałem na:
- zadanie 1 – 35.450 zł
- zadanie 2 – 20.000 zł

Zasady przyznawania dotacji.

  Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.

  Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

  Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

Terminy i warunki realizacji zadania.

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.
- Zadanie 2 od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

Termin składania ofert.

  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 06.02.2012 r. do godz. 15:00.

  Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

  Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania.\

  Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.

  Do oferty należy dołączyć:

  kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)

  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

  Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  - formularz oferty należy opracować w języku polskim
  - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).

  Oferty niezgodne ze wzorem, sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

  Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojec.eu/wop..

  Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.02.2012 roku.

  Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

  ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:

  -liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
  -doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.

  zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.

  ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.

  zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

  Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.

  Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

  Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  w Biuletynie Informacji Publicznej,

  na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,

  na stronie internetowej pod adresem: www.grojec.eu/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Informacja o zrealizowanych w roku 2011

W roku 2011 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej łącznie 55.450,00 zł w tym 55.450,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na:
- organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Grójcu -  35.450,00 zł
-  opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi – 20.000,00 zł

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty.rtf POBIERZ
Wzór ofert do wypełnienia.rtf POBIERZ

Ogłoszenie

 

 

Informacja

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy i Miasta Grójec, do wypełnienia załączonego zgłoszenia i przedstawienia swojej działalności statutowej.  
Mile widziane są także zgłoszenia od organizacji, które współpracują bądź współpracowały z Gminą Grójec.
Zgromadzone informacje pozwolą nam zorientować się, jakie dziedziny zadań realizowane są przez Państwa organizacje na terenie naszej Gminy a zamieszczone na stronie internetowej urzędu informacje o działalności  Państwa organizacji przyczynią się do jej promocji.     
Zgłoszenia na przygotowanym formularzu  można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec oraz na  adres e-mail rada@grojecmiasto.pl.

Formularz Zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojecmiasto/wpo a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Ankieta aktualizacyjna- rok 2011 POBIERZ
 

Ogłoszenie

 

Informacja

Z końcem września 2011 roku zakończyły się konsultacje rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami, które  trwały:
I etap konsultacji - od 27.07.2011 r. do 10.08.2011 r.
II etap konsultacji - od 15.09.2011 r. do 29.09.2011 r.
Ogłoszenie o konsultacjach w I i II etapie konsultacji było zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, natomiast projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojecmiasto.pl/wpo  a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
W II etapie konsultacji Burmistrz Gminy i Miasta Grójec poddał konsultacjom projekt programu, do którego wniósł autopoprawki odpowiednio oznaczone w projekcie programu.
W I jak i w II etapie konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłoży Radzie Miejskiej w Grójcu Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012". 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Program Współpracy POBIERZ
Uchwała - program współpracy POBIERZ
zał 1 do komisji - oświadczenie organizacje POBIERZ
zał 2 do komisji - oświadczenie urząd POBIERZ
zał 3 do pracy komisji - formularz POBIERZ
zał do programu - zasady działania komisji.doc POBIERZ

Ogłoszenie z dnia 13.10.2011r.

 

 

Informacja
o rozstrzygnięciu otwartego  konkursu ofert
ogłoszonego  w dniu 15.09.2011 r.
na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec - realizacja programu szkolenia sportowego zawodników oraz organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, wpłynęła 1 oferta złożona przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, ul. Laskowa 17, 05-600 Grójec.
Na realizację zadania zostanie udzielona dotacja w wysokości 25.000 zł.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

 

 

Ogłoszenie z dnia 15.09.2011r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza II  etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 rok.

 

    W I etapie konsultacji organizacje nie zgłosiły uwag do projektu Programu.
    W II etapie Burmistrz poddaje konsultacjom projekt programu, do którego wniósł autopoprawki oznaczone w treści programu kolorem zielonym.
    Uwagi do uaktualnionego Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres:  Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec,  w terminie 14 dni od ogłoszenia konsultacji tj. do  29.09.2011 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag, dostępny jest na stronie internetowej www.grojec.eu/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Projekt Programu POBIERZ
  zał. 1 - Zasady działania Komisji POBIERZ
  1. Oświadczenie - organizacja POBIERZ
2. Oświadczenie - Urząd POBIERZ
3. Formularz oceny formalnej POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ
 

Ogłoszenie z dnia 15.09.2011r.

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2011 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

 1. Rodzaj zadania
  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec:
  • realizacja programu szkolenia sportowego zawodników,
  • organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 25.000 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234  poz. 1536 ze zm.)
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia                24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.                 z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania
  Terminy realizacji zadania przewiduje się na okres od 15.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 5. Termin składania ofert
  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 06.10.2011 r.  do godz. 1500.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
   • pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
   • tytuł zadania.
  4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
  5. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
   • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać "nie dotyczy").
  7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone                  po terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 - budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta                    w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojec.eu/wop.
  9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka - Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1.  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.10.2011 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
   • - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
   • - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
   • - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
   1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:\
   • wysokość środków własnych
   • wysokość środków pochodzących z innych źródeł
   1. zgodność oferty z celami konkursu
   2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  3. Wyniki konkursu.
   Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
    • w Biuletynie Informacji Publicznej,
    • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
    • na stronie internetowej pod adresem: www.grojec.eu/wop.

   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 7. Informacja o zrealizowanych w roku 2010 i 2011 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
  1. W roku 2010 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 320.000,00 zł w tym 320.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. W roku 2011 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 300.000,00 zł w tym 300.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Wzór oferty POBIERZ
 

Ogłoszenie z dnia 27.07.2011r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

      zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania organizacji działających na terenie Gminy  i Miasta Grójec i przedstawienia swojej działalności statutowej szczególności organizacje realizujące zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty  i wychowania oraz kultury i sztuki.

Zgłoszenia na przygotowanym formularzu  można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec oraz na adres  rada@grojecmiasto.pl do 12 sierpnia 2011 roku.

Formularz Zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.grojec.eu/wop  a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy  i Miasta w Grójcu.    

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Ankieta aktualizacyjna POBIERZ
 

Ogłoszenie z dnia 27.07.2011r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 rok.

              Uwagi do Projektu Rocznego Programu  Współpracy Gminy i Miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok,  na przygotowanym formularzu można składać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w  Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie do 10 sierpnia 2011 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojec.eu/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 
Dokumenty do pobrania:
Projekt Programu POBIERZ
  zał. 1 - Zasady działania Komisji POBIERZ
  1. Oświadczenie - organizacja POBIERZ
  2. Oświadczenie - Urząd POBIERZ
  3. Formularz oceny formalnej POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ
 

Ogłoszenie z dn. 19-01-2011r.

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku

 1. Rodzaj zadania.

1. Zadanie 1 – organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu.
2. Zadanie 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 55.450 zł z podziałem na:
- zadanie 1 – 35.450 zł
- zadanie 2 – 20.000 zł

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 2 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 11.02.2011 r. do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  • pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  • tytuł zadania.
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 7. Oferty niezgodne ze wzorem, sporz ądzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
 8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojec.eu/wop.
 9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.02.2011 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania, w szczególności:
  • liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
  • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach.
 2. zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie.
 3. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania.
 4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojec.eu/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 1. Informacja o zrealizowanych w roku 2010

W roku 2010 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej łącznie 55.450,00 zł w tym 55.450,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na:
– organizowanie wydawania gorącego posiłku dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym również z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi skierowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Grójcu -  35.450,00 zł
-  opieka specjalistyczna w miejscu zamieszkania nad osobami obłożnie chorymi – 20.000,00 zł

Burmistrz

Jacek Stolarski
Formularze do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego POBIERZ

Ogłoszenie z dn. 19-01-2011r.

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku p ublicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2011 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

 1. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach:

 1. Zadanie 1 - piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec.
 2. Zadanie 2  - piłka nożna na terenie Sołectwa Lesznowola
 3. Zadanie 3  - piłka nożna na terenie Sołectwa Głuchów
 4. Zadanie 4  - piłka koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy i  Miasta Grójec
 5. Zadanie 5  - tenis stołowy.
 6. Zadanie 6   - organizowanie rajdów pieszych
 7. Zadanie 7   - organizowanie rajdów rowerowych
 8. Zadanie 8   - zorganizowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w okresie letnim 2011 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 325.000 zł z podziałem na:
- zadanie 1      - 220.000 zł
- zadanie 2      -     8.000 zł
- zadanie 3      -     8.000 zł
- zadanie 4      -   30.000 zł
- zadanie 5      -   12.000 zł
- zadanie 6      -     8.000 zł
- zadanie 7      -   17.000 zł
- zadanie 8      -   22.000 zł

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania

Terminy realizacji zadań przewiduje się na okres:
- Zadanie 1 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 2 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 3 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 4 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 5 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 6 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 7 od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Zadanie 8 od 01.06.2011 r. do 30.09.2011 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 1. Termin składania ofert
 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 11.02.2011 r.  do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  • pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  • tytuł zadania.
 1. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
 1. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  • formularz oferty należy opracować w języku polskim
  • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 1. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta  w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojec.eu/wop.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 1.  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.02.2011 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
 • liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
 • możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
 1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
  - wysokość środków własnych
  - wysokość środków pochodzących z innych źródeł
 2. zgodność oferty z celami konkursu
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu.
  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojec.eu/wop.

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 1. Informacja o zrealizowanych w roku 2010 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

W roku 2010 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 320.000,00 zł w tym 320.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Burmistrz

Jacek Stolarski
Formularze do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego POBIERZ

Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi

 

 

Uchwała Nr LXIV/493/10
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie: uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularze do pobrania:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/493/10 Rady Miejskiej w Grójcu- Program POBIERZ
Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z Organizacjami Pozarządowymi POBIERZ
Załączniki do do zasad działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych POBIERZ

 

Ogłoszenie z dn. 07-10-2010r.


 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 zasad przeprowadzania konsultacji programów współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza na spotkanie z organizacjami, które zgłosiły uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Spotkanie odbędzie się 13 października 2010 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.

Ogłoszenie z dn. 15-09-2010r.

 


Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

ogłasza II-gi etap konsultacji Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2011 rok.

Uwagi do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie 14 dni od ogłoszenia konsultacji.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojec.eu/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Formularze do pobrania:
Projekt programu POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ

Ogłoszenie

 

              W związku z błędnie podaną datą składania uwag do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi (jest 5 sierpnia winno być 6 sierpnia) informuję, że uwagi te można składać do dn. 6 sierpnia 2010r.

Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza I-szy etap konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta
Grójec z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których
 mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2011 rok.

              Uwagi do Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec  z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok, na przygotowanym formularzu można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy  i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, w terminie do 5 sierpnia 2010 r.
Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.grojec.eu/wop a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Formularze do pobrania:
Projekt do programu POBIERZ
Formularz uwag do programu POBIERZ

Uchwała Nr LIX/456/10

 

 

Uchwała Nr LIX/456/10
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów programów współpracy z tymi organizacjami i podmiotami, na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Pruś

 

 

Dokumenty do pobrania
Załącznik Nr 1 do Uchwały LIX/456/10 POBIERZ