gok_grojec_malowany_m

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz Grójecki Ośrodek Kultury zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym:

„GRÓJEC JAK MALOWANY"

Kategorie wiekowe:
I - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne
II - klasy I-III Szkół Podstawowych
III – klasy IV-VI Szkół Podstawowych
IV – klasy Gimnazjum
Kryterium oceny prac:
* samodzielność wykonania,
* staranność wykonania,
* wrażenie artystyczne.
* interpretacja tematu
UWAGA! w przypadku najmłodszej kategorii dopuszcza się pomoc opiekuna, ale w niewielkim stopniu!!!
Główne założenia konkursu:
 - zainteresowanie dzieci  i młodzieży swoim rodzinnym miastem, zachęcenie ich do próby zaprezentowania w formie plastycznej Grójca widzianego ich oczami
- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej,
- zapoznawanie z różnorodnymi technikami malarskimi,
- prezentacja talentów plastycznych.
Przepisy ogólne:
1. Na Konkurs można nadesłać jedynie 1 pracę jednego autora .
2. Z każdej placówki dopuszcza się maksymalnie 8 uczestników!!!
2. Prace powinny być wykonane w formacie A-4 lub A-3 !!! Organizator dopuszcza  formy przestrzenne prac.
3. DO każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą; imię i nazwisko oraz wiek autora (np. klasę), nazwę placówki  oraz  imię i nazwisko opiekuna. Metryczkę z danymi prosimy wykonać komputerowo lub wypisać drukowanymi literami i umieścić w prawym dolnym rogu pracy.
4. Do prac należy dołączyć listę wszystkich uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. (imię, nazwisko, klasa) z pieczątką placówki.
5. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, natomiast nienagrodzone można odebrać w dniach 12-16 listopada w G.O.K.
6. Wręczenie nagród nastąpi w dniu. 11 listopada 2010r. /czwartek/ok godziny 17.00 na Hali Sportowej „Spartakus” podczas imprezy Festyn Rodzinny.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Orgainizator. Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej, Pani Grażyna Ogonowska – tel. 664 23 06 wewn. 18.
8. Termin składania prac upływa dnia  3 listopada 2010r. /środa/.
Lista osób nagrodzonych znajdzie się  ok. 6 listopada br. na  stronach intemetowych www.gokgrojec.pl oraz www.grojecmiasto.pl