Komunikaty

Grójec, 2019-04-26

Wykaz

nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2019 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 94D

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

kw nr RA1G/00084839/6      

działka nr ew. 3664/9

3

Powierzchnia nieruchomości  

0,1342 ha  

udział w 4051/70584 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 5 o pow. uż. 36,90 m2

pomieszczenie przynależne o pow. uż. 3,61 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

90 400 PLN

8

Forma zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

     Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda