Komunikaty

Wykaz

nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w 2019 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 80

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

kw nr RA1G/00008676/9    

3

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

działka nr ew. 3651/1

4

Powierzchnia nieruchomości  

0,0885 ha  

5

Opis nieruchomości

działka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

6

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

zgodnie z planem miejscowym grunt położony jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe (symbol planistyczny 8.MW/U)

7

Cena nieruchomości gruntowej

318 400 PLN netto

8

Forma zbycia nieruchomości

oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

9

Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

opłata roczna: 1% - 3 916,32 PLN

10

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda