Komunikaty

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) w związku z wszczęciem w dniu 6 czerwca 2018 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,.Budow'a południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od w'ęzla Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca. Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w' ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Zadanie 4 - Droga ekspresowa S-7 od km 28+760,71 do km 29+626,68”, zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (Dz. U. z 2018 r.„ poz. 1202 ze zm.). Wojewoda Mazowiecki w' dniu 5 listopada 2018 r. wydał postanowienie Nr 1018/11/2018, w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków' w dokumentacji projektowej, w: terminie 180 dni.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Marka Woroch.

Akta sprawy do wyglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7. w dniach od pn. w godz. 13:00-16:00. śr. i pt. godz. 8:00-12:00. gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego obwieszczenia 15 listopada 2018 r. znak sprawy: WI-1I.7820.1.9.2018.AC.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury