Komunikaty

Grójec, 2018-09-17

W y k a z

nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2018 r.

1

Położenie nieruchomości

gmina Grójec, miasto Grójec

ul. Lewiczyńska 12

2

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

kw nr RA1G/00018426/5      

działka nr ew. 3293/4

3

Powierzchnia nieruchomości  

0,0501 ha  

udział w 47/1920 części

4

Opis nieruchomości

lokal nr 25 o pow. uż. 46,80 m2

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym

6

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

7

Cena nieruchomości lokalowej

113 302 PLN

8

Forma zbycia nieruchomości

bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu

9

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

I opłata: 25% - 1 290,89 PLN

opłata roczna: 1% - 51,64 PLN

10

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

11

Termin wnoszenia opłat

31 marca każdego roku

12

Zasady aktualizacji opłat

nie częściej niż raz w roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.