Komunikaty

Grójec, 2015-02-04

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA GRÓJEC

05-600 Grójec ul. J Piłsudskiego 47
tel. 48/ 664 30 91,  fax. 48/ 664 21 03

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Słomczyn, gminy Grójec

Lp

Nr ew. działki

Pow. w ha

Cena wywoławcza netto

Wadium

1

366/33

5,0000

2 031 500,- PLN

300 000,- PLN

2

366/63

4,3657

1 773 800,- PLN

250 000,- PLN

3

366/65

4,1213

1 674 500,- PLN

 240 000,- PLN

4

366/67

3,9559

1 607 300,- PLN

230 000,- PLN

5

366/71, 366/74
i 366/77

2,7189

1 104 700,- PLN

150 000,- PLN

6

366/72, 366/75
i 366/84

1,5057

611 800 PLN

70 000,- PLN

7

366/78

1,8372

746 500,- PLN

80 000,- PLN

8

366/79

0,1693

68 800,- PLN

10 000,- PLN

9

366/80

1,8949

769 900,- PLN

80 000,- PLN

10

366/82

1,3334

541 800,- PLN

60 000,- PLN

11

366/85

1,5875

645 000,- PLN

70 000,- PLN

12

366/86

1,9368

786 900,- PLN

90 000,- PLN

13

366/87

1,7840

724 800,- PLN

80 000,- PLN

14

366/88

1,2274

498 700,- PLN

50 000,- PLN

Dla przedmiotowych działek  Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgi wieczyste nr RA1G/ 00054230/8  i RA1G/00044869/3. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Słomczyn przedmiotowe działki położone są na terenie obiektów magazynowych i składów oraz obiektów produkcyjnych (symbol planistyczny – PS), zaś działka nr ew. 366/79 stanowi drogę wewnętrzną.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015r o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Grójcu  ul. J Piłsudskiego 47, pok. nr 34  (sala konferencyjna na piętrze)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. Wniesienie wadium  w pieniądzu należy wpłacić na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 3 kwietnia 2015r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
  2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
  3. Posiadanie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy w okresie 21 dni od daty  rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z  oferentami.
W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. J Piłsudskiego 47 pok. nr 3; tel. (48) 664-30-91 w. 58

 

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski