Komunikaty

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 22 września 2014 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza w Grójcu przy Pl. Wolności 2.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Jacek Stolarski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Siennicki

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatnich Sesji:
a) w dniu 30 czerwca 2014 r.,
b) w dniu 11 sierpnia 2014 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2014 r.
8. Informacja na temat funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.
9. Raport realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Grójec za lata 2012-2013.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:    
A. ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,
B. przekazania Zarządowi Powiatu Grójeckiego propozycji zaliczenia określonych dróg do kategorii dróg gminnych oraz wyznaczenia Zarządowi Powiatu Grójeckiego terminu do przedstawienia opinii w tej sprawie,
C. wyrażenia zgody na oddanie w najem w 2015 roku gminnych lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Grójec,
D. nabycia w drodze darowizny prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 0,6044 ha położonego na osiedlu Targowica w Grojcu,
E. nabycia gruntu o pow. 271 m2 położonego we wsi Kobylin
F. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2014,
G. zmiany uchwały Nr XXXV/264/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012 r.
H. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
I. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Falęcin,
J. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
K. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy i miasta Grójec na stałe obwody głosowania,
L. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie Sesji.