Na podstawie § 3 pkt 6 Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie i Mieście Grójec stanowiącym Załącznik do uchwały Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego od września do grudnia 2013 roku

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 – w Biurze Obsługi Interesanta /zgodnie ze wzorem wniosku określonym w załączniku do Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie i mieście Grójec - Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku w terminie do dnia 29 września 2013 roku do godz. 15:30.

Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu lub ze strony www.grojecmiasto.pl oraz www.grojecmiasto.bip.info.pl.

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie i mieście Grójec stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku. Treść Uchwały dostępna jest na stronie www.grojecmiasto.pl oraz www.grojecmiasto.bip.info.pl.

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników niezrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe wrzesień – grudzień 2013”. Wnioski należy kierować do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

informacje dotyczące wysokich osiągnięć w kulturze fizycznej, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach, turniejach i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku,

kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

odpis wpisu do właściwego rejestru w wypadku klubów,

opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),

oświadczenie zawodnika :

że nie pobiera stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego,

że nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umową cywilno-prawną w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.

Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników niezrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników niezrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
Warunkiem przyznania stypendium jest przynależność zawodnika do lokalnej wspólnoty samorządowej.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pan Tadeusz Naduk – Dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Gminy Grójec tel. 603-51-88-41.

O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Z-ca Burmistrza
Tadeusz Krzyzanowski

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 81/13.doc >> Pobierz

Uchwała nr X/85/11.doc >> Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/85/11.doc >> Pobierz

Wniosek załącznik do regulaminu.doc >> Pobierz