sport-logoNa podstawie § 3 pkt 6 Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w Gminie i Mieście Grójec stanowiącym Załącznik do uchwały Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na okres od września do grudnia 2012 roku

 • Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 – w Biurze Obsługi Interesanta /zgodnie ze wzorem wniosku określonym w załączniku do Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie i mieście Grójec - Uchwała Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku w terminie do dnia 17 sierpnia 2012 roku do godz. 1530.

 

 • Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.

 

 • Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie i mieście Grójec stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/85/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 13 czerwca 2011 roku. Treść Uchwały dostępna jest na stronie www.grojecmiasto.pl oraz www.grojecmiasto.bip.info.pl.
 • Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników niezrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe 2012”. Wnioski należy kierować do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
 • Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:
 • informacje dotyczące wysokich osiągnięć w kulturze fizycznej, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach, turniejach i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,
 • kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • odpis wpisu do właściwego rejestru w wypadku klubów,
 • opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),
 • oświadczenie zawodnika :
  • że nie pobiera stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego,
  • że nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umową cywilno-prawną w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.

 

 • Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest klub sportowy zawodnika lub w przypadku zawodników niezrzeszonych sam zawodnik. W przypadku zawodników niezrzeszonych niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.

Warunkiem przyznania stypendium jest przynależność zawodnika do lokalnej wspólnoty samorządowej.

 • O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

  

Grójec, dnia 3.08.2012 roku

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
 2. Uchwała Rady Miejskiej
 3. Regulamin