Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

sport_aBurmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2011 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec:

  • realizacja programu szkolenia sportowego zawodników,
  • organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 25.000 zł.
 2. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)
  2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
  3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 3. Terminy i warunki realizacji zadania
  Terminy realizacji zadania przewiduje się na okres od 15.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
  Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Termin składania ofert
  1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 06.10.2011 r. do godz. 1500.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
   • pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
   • tytuł zadania.
  4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
  5. Do oferty należy dołączyć:
   • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
   • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
  7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Formularz oferty dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojec.eu/wop.
  9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48 664-32-77.
 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.10.2011 roku.
  3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
   1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
   • - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
   • - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
   • - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
   1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:\
   1. zgodność oferty z celami konkursu
   2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
   • wysokość środków własnych
   • wysokość środków pochodzących z innych źródeł
  1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  3. Wyniki konkursu.
   Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
    • w Biuletynie Informacji Publicznej,
    • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
    • na stronie internetowej pod adresem: www.grojec.eu/wop.

   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 6. Informacja o zrealizowanych w roku 2010 i 2011 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
  1. W roku 2010 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 320.000,00 zł w tym 320.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. W roku 2011 Gmina Grójec przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki kwotę 300.000,00 zł w tym 300.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.