• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu

herbGrójec, dn. 21.11.2019 roku

ZRM.0002.13.2019

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 7 października 2019 r.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.

5.Wystąpienie doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dot. programów rolniczych.

6.Interpelacje i zapytania Radnych.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

A nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Mogielnickiej 6,

B zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019,

C szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

D uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. na lata 2020-2022,

E    nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zakończenie Sesji.