• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

- obowiązek składania kwartalnych oświadczeń

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), wprowadzająca zmiany  w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na burmistrza obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Burmistrz Gminy i Miasta przypomina, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła nowy obowiązek składania kwartalnych oświadczeń przez właścicieli i posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², na których dokonano co najmniej 70% uszczelnienia terenu na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej bez urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub wyposażonych w urządzenia retencyjne.

Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne, w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, podmioty obowiązane do jej ponoszenia mają obowiązek składania burmistrzowi oświadczeń w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Grójec informuje właścicieli i posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², która została zabudowana w co najmniej 70% o obowiązku składania oświadczeń za poszczególne kwartały do Urzędu Gminy i Miasta Grójec przy ul. J. Piłsudskiego 47 lub przesłanie wypełnionego oświadczenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji, jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu przekazanych przez właścicieli danych, tut. organ prześle stosowną informację o wysokości opłaty, zawierającą także sposób jej obliczenia.

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji.

Oświadczenie_gmina_retencja.docx >> POBIERZ