• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

Zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) do dnia 30 czerwca 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego  w Radomiu oraz do Sądu Rejonowego w Grójcu do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego w kadencji 2020-2023.

Rada Miejska w Grójcu dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Radomiu oraz 4 ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu, najpóźniej w październiku 2019 roku.

Informacja dla kandydatów

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,  z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. miejsce stałego zamieszkania,
 4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze
na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można uzyskać w:

 1. Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, Plac Wolności 2,
 2. Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu: www.grojecmiasto.pl ,
 4. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl

Informacji dot. zgłoszeń kandydatów na ławników udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu, tel. 48 664-32-77.

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane będąw Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, J. Piłsudskiego 47 w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 47 , 05-600 Grójec ( decyduje data stempla pocztowego) .

Dokumenty do pobrania:

 1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
 2. wzór listy obywateli zgłaszających kandydata
 3. wzór oświadczenia-przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 4. wzór oświadczenia-władza rodzicielska
 5. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości