• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

 

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji w dniu 29 kwietnia 2019 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej
w PSP Nr 3 w Grójcu.
7.    Informacja o planowanych remontach w jednostkach oświatowych Gminy Grójec
8.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Grójec za rok 2018:
1)    debata nad raportem,
2)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
1)    sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2018 rok,
2)    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach  z wykonania budżetu za 2018 rok,
3)    Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Grójec za 2018 rok,
4)    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Grójcu wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec,
5)    dyskusja,
6)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grójec za rok 2018,
7)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A    nadania nazw ulic w Grójcu, gmina Grójec,
B    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
C    określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Grójec,
D    przyjęcia od Powiatu Grójeckiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
E    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2019,
F    zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031,
G    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu,
H    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,
I    przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec,
11.    Sprawy różne i wolne wnioski.
12.     Zakończenie Sesji.