• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2019 roku

schronisko mZapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada gminy co roku w drodze uchwały musi przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program trzeba przyjąć do końca marca.

25 stycznia bieżącego roku Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłosił przetarg nieograniczony na odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2019 roku - w założeniach chciano, aby nie był on tendencyjny, aby nie sprzyjał konkretnym podmiotom, aby każdy chętny mógł na transparentnych zasadach wziąć w nim udział. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) były: cena, odległość siedziby Wykonawcy od Grójca oraz czas reakcji.

W terminie składania ofert tj. do dnia 4 lutego 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty:
1. Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów – cena oferty.
2. Fundacja Animal Rescue Poland, ul. Jana III Sobieskiego 72 lok. B, 00-349 Warszawa – cena oferty.

Niestety oferta Fundacji Animal Rescue Poland pomimo atrakcyjności jednego z kryteriów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ, co w wolnym tłumaczeniu stanowi, iż oferta ta nie spełniła wymogów formalnych.
Zamawiający, czyli Burmistrz Gminy i Miasta Grójec dokonał na podstawie art. 92 ust. 1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oceny i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę - Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt, przy uwzględnieniu wyżej wymienionych kryteriów.

LINK do ogłoszenia o zamówieniu w BIP: https://grojecmiasto.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9807&idmp=90&r=o
LINK do dokumentacji: http://przetargi.gminagrojec.pl/2019/WI-2019-01/
LINK do informacji o otwarciu kopert z ofertami w BIP: https://grojecmiasto.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9826&idmp=244&r=o
LINK do ogłoszenia wyników postępowania o zamówieniach publicznych: https://grojecmiasto.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9837&idmp=91&r=o

Fundacja Animal Rescue Poland otrzymała pisemne zawiadomienie o odrzuceniu oferty wraz ze stosownym pouczeniem o przysługujących środkach ochrony prawnej (zgodnie z treścią art. 180 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), jednak w ustawowym terminie nie wniosła odwołania. Złożyła jedynie uzupełnienie złożonej wcześniej oferty, co jest niezgodne z prawem o zamówieniach publicznych..

W związku z podpisaniem umowy z Gabinetem Weterynaryjnym Krystyna Kowalczyk Wągrodno i wieloma kontrowersjami pośród mieszkańców, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wraz ze swoim Zastępcą Jarosławem Rupiewiczem, urzędniczką Pauliną Furmańczyk, specjalistą ds. promocji Agatą Matulką oraz mieszkanką Gminy panią Małgorzatą Ochocką-Łukasiak odbyli w dniu 21 marca niezapowiedzianą wizytę w gabinecie i schronisku, podczas której zapoznano się z warunkami bytowania zwierząt oraz bazą danych Safe Animal. Osobom zainteresowanym bytem bezdomnych zwierząt udostępniamy również procedurę postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego psa lub zgubienia psa na terenie Gminy Grójec.

1. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore, agresywnych.
2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych psów przyjmowane są tylko i wyłącznie przez Straż Miejską w Grójcu pod numerem telefonu: (48) 664 33 88 lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w godzinach 7.30-20.00 Zgłoszenia dotyczące zwierząt powypadkowych i rannych przyjmowane są całodobowo pod w/w numerem telefonu lub osobiście.
3. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz swoje dane osobowe umożliwiające identyfikację. Straż Miejska nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
4. Straż Miejska po przyjęciu zgłoszenia udaje się na miejsce, informuje firmę odławiającą o zgłoszeniu bezdomnego zwierzęcia oraz wykonuje dokumentację fotograficzną zwierzęcia.
5. Czas reakcji odławiającego nie przekracza 2 godzin od momentu przekazana zgłoszenia od Straży Miejskiej.
6. Odłowione zwierzę właściciel może bezpłatnie odebrać bezpośrednio od odławiającego.
7. Bezdomne zwierzęta zostają odrobaczone, odkleszczone, zaszczepione, kastrowane/ sterylizowane, czipowane (jeżeli nie posiadają mikroczipu) i po dwutygodniowej kwarantannie poszukiwany jest dla nich nowy właściciel oraz dokonywane są czynności adopcyjne lub transport do schroniska.
8. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook odławiającego https://www.facebook.com/ostojaczworonoga/ oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
9. W przypadku zwierząt powypadkowych lub martwych z terenu Gminy Grójec należy zgłosić to zdarzenie do Straży Miejskiej.
10. Koszty leczenia, akcji ratunkowej oraz pobytu w lecznicy weterynaryjnej w przypadku zwierząt powypadkowych ponosi właściciel zwierzęcia.
11. Zaginięcie zwierząt można bezpłatnie zgłaszać do Straży Miejskiej (48) 664 33 88 lub bezpośrednio do Urzędu Gminy i Miasta Grójec (48) 664-30-91 wew. 67.

Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę nie działającą na zlecenie UGiM lub firmy odławiającej skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Takie zwierzęta nie traktowane są jako bezdomne.