• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w  dniu 25 marca 2019 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
4.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 17 grudnia 2018 r.
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy
7.    Informacja na temat funkcjonowania Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
8.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2018.
9.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Grójcu.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A    powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia,
B    .zamiany działek gruntu, położonych we wsi Żyrówek,
C    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2019,
D    zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031,
E    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu,
F    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,
G    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2019 roku,
H    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 r.,
I    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
J    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- obszar przy ulicy Poświętne,
K    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec,
L    ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 61,
Ł ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Józefa Piłsudskiego 59f,
M    przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Grójec,
N    rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.1.2019  na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec,
O     przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec.
11.    Sprawy różne i wolne wnioski.
12.    Zakończenie Sesji.