• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Grójec, dn. 22.12.2016 roku

OR.271.1.2016.SJB

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje, z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec.

Numer nadany przez Zamawiającego: OR.271.1.2016.SJB

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 355.000 zł.

Otwarcie ofert odbyło się 22.12.2016 roku o godz. 10:00.

Do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyli:

Nr oferty

Firma oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Poczta Polska Spółka Akcyjna ul.Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

354.837,30 zł

Od stycznia 2017 do grudnia 2019

Nie dotyczy

21 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury