• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC

05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47
tel. 48/ 664 30 91, fax. 48/ 664 21 03
O G Ł A S Z A
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu
położonej przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym

Cena wywoławcza wynosi 920 000,- PLN
Wadium wynosi 100 000,- PLN

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00085306/8. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
Działka oznaczona nr ew. 1317/1 o powierzchni 0,0669 ha zabudowana jest budynkiem piętrowym podpiwniczonym. Wzdłuż zachodniej granicy przedmiotowej działki będzie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu do działki nr ew. 1317/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM” grunt położony jest na terenie przeznaczonym pod usługi i mieszkalnictwo.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 34 (sala konferencyjna na piętrze)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. Wniesienie wadium w pieniądzu płatne na konto 47124057031111000048992268 Bank Pekao S.A. odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 10 lipca 2015r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej.
3. Posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy w okresie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w okresie 3 dni w sposób uzgodniony z oferentami.
W przypadku zaistnienia ważnych powodów Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok. nr 3; tel. (48) 664-30-91 w. 58

Burmistrz
Jacek Stolarski