• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Jacek Stolarski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Siennicki

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji w dniu 23 marca 2015 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Zapoznanie się z informacją na temat działalności w  2014 r.:
1)    Grójeckiego Ośrodka Kultury,
2)    Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu,
3)    Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”.
7.    Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Grojec.
8.    Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A    zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Grójec na rok 2015,
B    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2015–2025
C    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu na realizację zadania polegającego na modernizacji ulicy Mogielnickiej na terenie gminy Grójec.
D    przystąpienia Gminy Grójec do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wspólna Sprawa ”.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.     Zakończenie Sesji.