• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nowe stawki za odbiór śmieci

Od 1 kwietnia w Gminie Grójec zaczną obowiązywać nowe stawki za wywóz śmieci. Mieszkańcy zapłacą 10 zł za osobę za odpady segregowane i 15 zł za osobę za brak segregacji odpadów.

Nowe stawki zostały uchwalone przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego pod nazwą Natura, do którego należy Gmina Grójec. Do aktualizacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami zobowiązała samorządy ustawa z 28 listopada 2014 roku nowelizującą dotychczasowe przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2015 roku.

Przepisy znowelizowanej ustawy określiły m.in. górny pułap opłat za śmieci. Miesięczne górne stawki za posegregowane śmieci obecnie wynoszą – 25 zł za osobę oraz 70 zł za gospodarstwo domowe. Są to stawki dla odpadów segregowanych i obowiązują w całej Polsce. Dziś opłata za odpady segregowane jest opłatą podstawową. Za brak segregacji mieszkaniec płaci stawkę podwyższoną, która może wynosić do 100% stawki za odpady segregowane.

Stawki za gospodarowanie odpadami muszą być zaktualizowane w oparciu o analizę finansową całego systemu obowiązującego w 2014 roku. System musi się zbilansować, tzn. że gminy czy tez związki gmin nie mogą na tym systemie zarabiać ale nie mogą też do tego systemu dopłacać. Niestety jak pokazało 12 miesięcy 2014 roku ceny za śmieci obowiązujące w Związku Międzygminnym pod nazwą Natura były zbyt niskie i gminy członkowskie musiały dopłacić do ich utylizacji. W związku z tym zmieniono dotychczas obowiązujące stawki.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie określa też m.in. minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne mają być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. W przypadku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania takich śmieci może być rzadsza.

Nowelizacja dookreśla też obowiązki właścicieli nieruchomości w przypadku np. zbierania deklaracji śmieciowych. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządy będą mogły zażądać od właściciela lokalu bądź od osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku uchwalenia przez gminę nowych stawek, nie trzeba będzie ponownie takich deklaracji składać. Właściciel nieruchomości, który złożył deklarację otrzyma stosowne zawiadomienie.