• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy i miasta Grójec.

 

Zgłoszeń mogą dokonywać pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu do dnia 2 października 2015 roku do godz. 1530 w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, w pokoju nr 26.

Szczegółowe zasady zgłaszania i powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje Dział II, Rozdział 7 Kodeksu wyborczego oraz Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30 poz. 345 ze zm.). Załącznikiem do w/w uchwały jest wzór zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia można także otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu (pokój nr 26) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu www.grojecmiasto.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

/-/ Jacek Stolarski

Grójec, dn. 15.09.2015 roku

 

Pobierz wzór zgłoszenia