• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu 25.05.2020 r.

herbUprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w  dniu 25 maja 2020 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ z sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.   Obrady Sesji będą przeprowadzone w trybie zdalnym na podstawie  art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie  http://grojec.esesja.pl/  
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.

4. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji:

      1) odbytej w dniu 16 grudnia 2019 r.

      2) odbytej w dniu 27 stycznia 2020 r. 

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy 

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi Przeciwdziałania Narkomanii  za rok 2019.

9. Informacje na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Grójec, potrzeby, oczekiwania i dalsze plany funkcjonowania.

10. Informacja na temat funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Grójcu Sp. z o.o.

11. Sprawozdanie z działalności w 2019 roku:

a. Grójeckiego Ośrodka Kultury,

b. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu,

c. Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”,

d. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,

e. Grójeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

12. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Grojec.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grójec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

14. Informacja na temat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu – zakresy działania poszczególnych komórek.

15. Omówienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grójec oraz analiza funkcjonowania Wydziału Gospodarki Odpadami.

16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

A Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024,

B odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),

C zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.,

D zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),

E zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek, 

F wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin,

G przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec 

H zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020,

I zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031

J udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu

K udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

L wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu

17. Sprawy różne i wolne wnioski.

18. Zakończenie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Biedrzycki