• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu

herbKomunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu dot. przedstawienia przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

         Na sesji Rady Miejskiej w Grójcu, która odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r., o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Grójcu rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

            Nad przedstawionym raportem o stanie gminy (na czerwcowej Sesji) przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Grójec. Po zakończeniu debaty nad raportem  o stanie gminy, Rada Miejska w Grójcu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału
w debacie.

            Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Grójec do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 maja 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu,
ul. Piłsudskiego 47 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

            Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu.

pdf Wzór zgłoszenia.pdf
pdf Raport o stanie Gminy Grójec za 2018 rok. >> PDF POBIERZ

 

 

 

Przewodniczący Rady

 /--------/

Karol Biedrzycki