• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 25 lutego 2019

herbZaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Zapoznanie się z sytuacją finansową Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Grójec oraz na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Grójcu.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A  przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia  niskiej emisji na terenie gminy Grójec,
B  zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 21 stycznia 2019 r.,
C  odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Grójcu,
D  określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Grójec,
E  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2019,
F  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031,
G  nabycia gruntu o powierzchni 3156 m2 położonego w Grójcu.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10.  Zakończenie Sesji.