• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Jacek Stolarski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Siennicki

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji:
a)    w dniu 29 grudnia 2014 r.,
b)    w dniu 9 lutego 2015 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
7.    Zapoznanie się z informacją o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Grójec oraz na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Grójcu.
8.    Informacja na temat funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.
9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec w roku 2014.
10.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2014 .
11.  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Grójec o zgłoszonych żądaniach oraz wydanych decyzjach w związku ze zmianą wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2014 roku.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2015 roku,
B   Uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu,
C   sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej działki gruntu o pow. 669 m2, położonej przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu,
D   sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego gruntu o pow. 1543m2, położonego w Grójcu,
E    w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej,
F    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
G   uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
H   utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach prezydenckich i wyborach parlamentarnych, które odbędą się w 2015 roku,
I    określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których gmina Grójec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
J    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grójec,
K   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew na terenie Gminy Grójec,
L   przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
M   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
N   zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Grójcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Grójec
O   zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Grójec na rok 2015,
P   zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2015–2025.
R   wystąpienia Gminy Grójec z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Kwitnących Sadów”
13.  Sprawy różne i wolne wnioski.
14.  Zakończenie Sesji.