• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zapraszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu

herbZRM.0002.9.2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej w Grójcu, które odbędzie się w dniu 7 października 2019 roku o godzinie 16°° /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Ratusza, Pl. Wolności 2.
Proponowany porządek obrad:


1.    Otwarcie Sesji.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 2 września 2019 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Grójec za ostatni okres.
5.    Interpelacje i zapytania Radnych.
6.    Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy i miasta  Grójec  za I półrocze 2019 roku.
7.    Zapoznanie się z informacją o realizacji wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w placówkach oświatowych, jednostkach kultury i sportu oraz jednostkach organizacyjnych gminy Grójec.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
A    zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019 r.,
B    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
C    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca,
D    zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grójec,
E    wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata,
F    zmiany uchwały nr III/13/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku,
G    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2019,
H    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019-2031,
I    powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu i nadania jej statutu,
J    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grójec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
K    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty,
L    w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
M    ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
N    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
O    postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
P    przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grójec” i upoważnienia do złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach konkursu nr 2.2. POIiŚ 2014-2020,
R    wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu.
9.    Sprawy różne i wolne wnioski.
10.     Zakończenie Sesji.