• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Nabór wniosków na wymianę pieców

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Grójec. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać od 18 kwietnia do 18 maja 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, w godzinach pracy urzędu.

Druki wniosków oraz regulamin przyznawania dotacji można pobrać ze strony internetowej www.grojecmiasto.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości do 5.000 zł rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła na zadania inwestycyjne w nieruchomościach położonych na terenie gminy Grójec, polegające na:

1) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i  jego uruchomieniem;
2) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na paliwo z biomasy (przy czym przez biomasę rozumie się: pelety, zrąbki, słomę, odpady drzewne i brykiet);
3) trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i zastąpienia go  nowym źródłem ciepła na olej opałowy.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji będzie zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie z Gminą Grójec.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, pok.  nr 9 i 10 lub telefonicznie 48 664-30-91 wew. 55 lub 67.

Uwaga: wnioski złożone przed 18 kwietnia lub po 18 maja 2018 r. nie będą rozpatrywane!

1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec >> POBIERZ
2. Wniosek o dotację celową na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec >> POBIERZ
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami >> POBIERZ