• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Egzaminy w Publicznym Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia

We wtorek, 21 kwietnia rozpoczęły się egzaminy w gimnazjach w całej Polsce. W Publicznym Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia w Grójcu zdaje je 212 uczniów.

Pierwszego dnia gimnazjaliści pisali test z wiedzy humanistycznej, drugiego - matematyczno-przyrodniczej. Trzeci dzień to test z języków obcych. Każdego dnia uczniowie otrzymują do rozwiązania dwa bloki zadań - pierwszy o godzinie 9, drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi jest przerwa.

Egzamin gimnazjalny z języka obcego odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym, potem - rozszerzonym. Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia mogą zdawać egzamin z angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Przystąpienie do egzaminy jest konieczne by ukończyć gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca.

Ważne: jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Wyniki egzaminu zostaną podane 19 czerwca.

Egzaminu nie można powtarzać w celu poprawy wyniku. Od uzyskanej punktacji zależy przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

Info Gimnazjum

gimnazjum egzaminy 1d

gimnazjum egzaminy 2d

gimnazjum egzaminy 3d

gimnazjum egzaminy 4d

gimnazjum egzaminy 5d

gimnazjum egzaminy 6d