• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

Nowy system gospodarki odpadami w Gminie Grójec od 1 stycznia 2020

herbZmiany istniejącego systemu gospodarki odpadami są podyktowane wymogami przepisów unijnych i obowiązkiem dostosowania polskiego systemu prawa do uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej.

Zmiany te mają na celu długofalowe wdrażanie unijnej strategii gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Ponadto, zmiany podyktowane są opuszczeniem przez Gminę Grójec, decyzją Rady Miejskiej, Związku Międzygminnego pod nazwą Natura. Do tego procesu przygotować musi się zarówno Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, jak i mieszkańcy.

Nowe metody naliczania opłat za odpady

Na terenie Gminy Grójec zostały ustalone dwie metody opłat za odpady: od ilości zużytej wody w budynkach wielorodzinnych oraz od liczby osób zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Stawka opłaty to 8 zł za 1 m3 zużytej wody. W sytuacji niewywiązania się z obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka wzrasta do 16 zł za 1 m3. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za odpady stanowi średniomiesięczne zużycie wody za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny.

 Sposób naliczania opłat różni się w nieruchomościach jednorodzinnych. Miesięczna opłata za stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ustalona stawka opłaty to 32 zł od osoby. Niewypełnienie obowiązku segregacji odpadów podwyższa stawkę do 64 zł za osobę.

Nieruchomości niezamieszkałe ustawowo nie mogły zostać objęte obowiązkiem wywozu odpadów komunalnych. Właściciele tych nieruchomości powinni podpisać indywidualną umowę z firmą zajmującą się wywozem odpadów. Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, deklarację składa ten, który w danej nieruchomości zamieszkuje lub wytwarza odpady komunalne.

Termin płatności miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami został ustalony do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej uiszczenia. Każdy z właścicieli nieruchomości po złożeniu deklaracji otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę.

Obowiązek złożenia deklaracji do 31 grudnia 2019

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi złożyć właściciel każdej nieruchomości do 31 grudnia 2019 roku. Druk deklaracji Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przygotował i wysłał pocztą tradycyjną do wszystkich mieszkańców i zarządców. Można go również pobrać ze strony miasta www.grojecmiasto.pl/gospodarkaodpadami/. Druki deklaracji można składać na 3 sposoby:

 • osobiście do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, pokój nr 10 (od 1 lutego 2020 Wydział Gospodarki Odpadami będzie mieścił się w dawnej siedzibie Związku Międzygminnego pod nazwą Natura przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu),
 • wysłać pocztą pod następujący adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec (po zmianie siedziby Wydziału Gospodarki Odpadami od 1 lutego 2020 na adres ul. Mszczonowska 23, 05-600 Grójec),
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP (po zakończeniu procedury umieszczania formularzy na platformie e-PUAP), o czym informacja pojawi się na stronie miasta www.grojecmiasto.pl.

Uwaga! Deklaracje wysłane za pośrednictwem poczty e-mail uznaje się za niezłożone.

Co najważniejsze, obowiązek złożenia deklaracji w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych spoczywa na zarządcy/administratorze nieruchomości wielorodzinnych,co oznacza, że mieszkańcy nadal rozliczają się ze zużycia wody i z gospodarowania odpadami komunalnymi ze swoimi wspólnotami lub spółdzielniami. Krótko mówiąc, jeśli jesteś mieszkańcem budynku zarządzanego przez wspólnotę lub spółdzielnię, nie musisz składać osobiście deklaracji do Urzędu Gminy, zrobi to zarządca na podstawie informacji zebranych od mieszkańców w dogodnej dla niego formie.

Właściciel nieruchomości, głównie zabudowy jednorodzinnej, jest zobowiązany złożyć deklarację indywidualnie.

W przypadku wykazania w składanej deklaracji mniejszej liczby osób zamieszkałych od liczby osób zameldowanych, należy złożyć oświadczenie wyjaśniające powstałą rozbieżność i załączyć do składanej deklaracji formularz oświadczenia.

Segregacja to nie wybór, to obowiązek

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady w sposób selektywny. W związku z tym w składanych deklaracjach dla celów obliczania opłaty będą miały zastosowanie obligatoryjne stawki dotyczące odpadów segregowanych w zależności od stosowanej metody naliczania.

Niesegregowanie odpadów wiąże się z opłatami według podwyższonej stawki w drodze decyzji administracyjnej. Podstawową, pierwszą weryfikację zadeklarowanej segregacji śmieci prowadzi firma odbierająca odpady komunalne w imieniu gminy.

Z tym nie możesz czekać

Deklarację należy skorygować każdorazowo, gdy nastąpi zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za odpady, np. zamieszkanie nowej osoby, zatrudnienie pracownika sezonowego. Zmiany należy dokonać nie później niż do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, jednak nie później niż do 10. dnia miesiąca. Nowa opłata będzie naliczona od kolejnego, pełnego miesiąca, w którym przybędą dodatkowe osoby w nieruchomości.

Jak segregować odpady i jak często będą one odbierane?

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Dlatego opracowano ulotkę, która w przejrzysty sposób objaśnia zasady segregacji odpadów.

Nikt nie jest nieomylny, wszyscy ciągle uczą się odpowiedniego postępowania z odpadami. Wszelkie wątpliwości pomogą rozwiać specjaliści Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu w siedzibie urzędu w pokoju nr 10, pod numerem telefonu 48 664 35 03 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Od 1 lutego 2020 roku informacje uzyskają Państwo w nowej siedzibie WGO przy ul. Mszczonowskiej 23 w Grójcu.

ulotka650px

Inne wskazówki i uwagi dotyczące segregowania odpadów to:

 • zabrudzonych opakowań nie musimy myć, ponieważ na składowisku są one poddane czyszczeniu pod ciśnieniem,
 • jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć,
 • z kopert z folią bąbelkową można - choć nie trzeba - odedrzeć papier i wyrzucić go do pojemnika na papier,
 • aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników,
 • butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki,
 • jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych,
 • zabrudzone/zatłuszczone części papieru - np. pudełek po pizzy - odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane,
 • z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek,
 • z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy - np. okładki czy ramki,
 • słoików nie trzeba myć,
 • zużytą torebkę z herbatą wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Można też jednak z torebki oddzielić herbatę i wrzucić ją do pojemnika na odpady biodegradowalne, a papierową torebkę do pojemnika na odpady zmieszane.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Kobylinie 1D (przy oczyszczalni ścieków).

Czynny:

 • Poniedziałek: 9:00-17:00
 • Środa: 10:00-18:00
 • Sobota: 9:00-13:00.

Częstotliwość odbioru odpadów określono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie i według harmonogramu dostarczonym przez firmę PreZero, który znajduje się na stronie www.grojecmiasto.pl. Zgodnie z nim:

 • odpady komunalne zmieszane (kolor czarny) odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej: co dwa tygodnie,

- w zabudowie wielorodzinnej: nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 • odpady z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu (kolor żółty) odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej: nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- w zabudowie wielorodzinnej: nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 • odpady z papieru (kolor niebieski) i szkła (kolor zielony) odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej: nie rzadziej niż raz na kwartał,

- w zabudowie wielorodzinnej: nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 • odpady zielone (kolor brązowy) odbierane są:

- co dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 30 października.

Pojemniki (dla nieruchomości wielorodzinnych) i worki (dla nieruchomości jednorodzinnych) na wszystkie frakcje odpadów dostarczy operator, czyli firma PreZero. Osoby, które mają jeszcze na stanie worki dostarczane przez Związek Międzygminny pod nazwą Natura, mogą je wykorzystać do segregacji dla firmy PreZero. Dodatkowe worki na odpady można odebrać w siedzibie Wydziału Gospodarki Odpadami.

Red. Urząd Gminy i Miasta w Grójcu: Wydział Gospodarki Odpadami/Specjalista ds. Promocji Agata Matulka