• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat V dla podatników

   Komunikat V dla podatników

Szanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy z Gminy Grójec!

        Pragnę przypomnieć, że w Komunikacie I dla Podatników zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu i na Facebooku informowałem, że z uwagi na dobro mieszkańców podjąłem decyzję o wstrzymaniu prowadzenia wszelkich spraw egzekucyjnych związanych z podatkami w Gminie Grójec tj. wystawiania upomnień oraz kierowania tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w przypadku występowania zaległości w spłacie tych należności do odwołania. Wyrazem tej decyzji było wydanie Zarządzenia nr WO.0050.93.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie: zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

       W związku z kolejnymi rozporządzeniami Rady Ministrów cofającymi wprowadzone na czas trwania epidemii COVID-19 ograniczenia, zakazy i nakazy w życiu publicznym oraz wejściem w życie w dniu 16 maja 2020r., ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2, która w art. 46 pkt. 20 uchyliła art. 15 zzr i art. 15 zzs, dotyczący zawieszenia biegu terminów, zasadnym było podjęcie mojego Zarządzenia nr WO.0050.122.2020 z dnia 02 czerwca 2020r. w sprawie: zakończenia okresu zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.Uchylone w dniu 16 maja 2020r. art. 15zzs i 15 zzr powołanej wcześniej ustawy z dnia 14 maja 2020r. stanowiły w części podstawę prawną podjętego zarządzenia Nr WO.0050.93.2020 w sprawie zawieszenia czynności egzekucyjnych i obecnie brak jest podstawy prawnej do kontynuacji przedmiotowego zawieszenia czynności.

       Wobec powyższego informuję, że w najbliższym czasie do podatników - osób fizycznych, którzy posiadają zaległości podatkowe, zostaną wysłane wezwania do zapłaty, stanowiące działania przedegzekucyjne. Jeżeli wpłata należności podatkowych po wezwaniu nie zostanie nadal dokonana, zostaną wystawione upomnienia, stanowiące podstawę do sporządzenia tytułu wykonawczego i skierowania go do prowadzenia egzekucji przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika - naczelnika urzędu skarbowego.

                                                                                                              

Z poważaniem,

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Zarządzenie nr WO.0050.122.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: zakończenia okresu zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych