• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat IV dla Przedsiębiorców

Komunikat IV dla Przedsiębiorców

Szanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy z Gminy Grójec

           Z ogromną satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że w dniu 4 czerwca 2020r. weszła w życie podjęta z mojej inicjatywy przez Radę Miejską w Grójcu uchwała Nr XXIII/186/20 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radnych.

 

             Przedmiotowe zwolnienie od podatku dotyczy okresu za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec bieżącego roku i jest udzielane w przypadku spełnienia warunków określonych przepisami uchwały oraz złożenia korekty deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z dokumentami wskazanymi w uchwale i stanowiącymi załączniki do niej.

         Uchwałę wraz załącznikami znajdą Państwo również na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy w celu „zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce" jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 800 tys. EUR.

           Pozostali przedsiębiorcy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, ale nie spełniają wszystkich warunków określonych w niniejszym projekcie uchwały mają możliwość wystąpienia z indywidualnymi wnioskami o udzielenie ulg w spłacie należności (odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych) na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w formie pomocy publicznej de minimis lub pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Szczegóły ubiegania się o te formy pomocy publicznej zostały zamieszczone w moich wcześniejszych komunikatach.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Podatków Opłat U.G. i M. Grójec:

1. Naczelnik Wydziału - Pani Hanna Majewska tel. 48 664 30 91 wew. 37, Zastępca Naczelnika Wydziału - Pani Renata Kaźmierczak tel. 48 664 30 91 wew. 46 - osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

2. Inspektor Małgorzata Dębowska- Wieczorek tel. 48 664 30 91 wew. 51 - osobom fizycznym z terenu miasta Grójec.

3. Inspektor Iwona Pietras tel. 48 664 30 91 wew. 43 - osobom fizycznym z terenu gminy Grójec.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Załączniki:

1. Uchwała Nr XXIII/186/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 maja 2020r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

2. Formularz informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej - zał. nr 1 do uchwały;

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

  Uchwała Nr XXIII-186-20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020r.
  Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/186/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020r.
  Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/186/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.05.2020r.