• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat III dla podatników

Szanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy z Gminy Grójec

           Pragnę Państwa poinformować, zgodnie z zapowiedzią w II Komunikacie dla podatników, że w dniu 17 kwietnia 2020r. weszła w życie zmiana art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, 568 i 695)), wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. "TARCZA 2".

Nowelizacja wymienionego na wstępie art. 15zzzh w ust. 1 pkt. 2 tego przepisu wprowadza zmianę na podstawie której, wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy na ten cel nie może przekroczyć kwoty 800 tys. euro a procedura jej udzielania będzie znacznie mniej skomplikowana, niż udzielenie pomocy de minimis.

Wyłączeni są z udzielenia tej formy pomocy przedsiębiorcy, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), jak również pomoc publiczna w tej formie może być stosowana wyłącznie do 31 grudnia 2020r.

Podstawowym przepisem na podstawie którego organ podatkowy (Burmistrz) może udzielić pomocy publicznej pozostaje nadal art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W załącznikach, zgodnie z moją zapowiedzią w II Komunikacie do Państwa, przedstawiam uproszczone dokumenty ( w stosunku do wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) przy ubieganiu się o pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce tj.: wzór wniosku i formularza informacji przedstawianego przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Przy ubieganiu się o ten rodzaj pomocy publicznej niezbędne jest też krótkie przedstawienie sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy wynikające z zestawienia obrotów na stan sprzed epidemii ze stanem obecnym i wskazanie, czy spadek obrotów jest wynikiem epidemii wirusa SARS-CoV-2 i dowodów potwierdzających te okoliczności. Przedstawienie danych nie dotyczy przedsiębiorców w stosunku do których został ustanowiony całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Jednocześnie sugeruję Państwu powstrzymanie się z występowaniem w obecnym czasie z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowych, do czasu zakończenia trudnej sytuacji gospodarczej i jeżeli będzie to konieczne w sytuacji danego podmiotu, wystąpienie jeden raz za cały trudny okres. Przypominam, że umorzenie może dotyczyć jedynie podatku po terminie płatności, czyli zaległości podatkowej. Obecnie rekomenduję podmiotom, u których występuje zachwianie płynności finansowej w związku z COVID-19 wystąpienie o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Pragnę też Państwa poinformować, że rozważam wystąpienie do Rady Miejskiej w Grójcu o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), za miesiące kwiecień, maj i czerwiec br.. Zwolnienie dotyczyłoby przedsiębiorców, którzy spełnią warunki określone w tym akcie prawa miejscowego. Upoważnienie do podjęcia takiej uchwały wynika z art. 15p w związku z art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym ponownie apeluję do Przedsiębiorców i proszę o rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się Państwa firma.

doc Wniosek uproszczony o zastosowanie ulgi z Ordynacji pod. i art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.docx
pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.pdf