• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat II dla podatników

herbPoniżej przedstawiamy drugi komunikat dla podatników gminy Grójec

Szanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy z Gminy Grójec

           Pragnę Państwu zakomunikować, że w najbliższym czasie przewidywane są istotne zmiany ustawowe, które ułatwią procedurę występowania z wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych dla przedsiębiorców oraz prowadzenia postępowań podatkowych w tym zakresie, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną firm związaną z pandemią koronawirusa.

             Powyższe wynika z projektowanej zmiany (uchwalonej już przez Sejm RP) art. 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.), wprowadzonej ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. "TARCZĄ 2".

Obecnie Ordynacja podatkowa w art. 67a § 1 stanowi, że w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, na wniosek podatnika, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Natomiast w myśl art. 67b § 1 pkt. 2 tejże ustawy, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Ten rodzaj pomocy wiąże się z koniecznością złożenia przez podatnika wraz z wnioskiem bardzo dużej ilości skomplikowanych załączników a pomoc de minimis udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro, badanej w okresie kolejnych trzech lat podatkowych.

          

           Nowelizacja wymienionego na wstępie art. 15zzzh w ust. 1 pkt. 2 tego przepisu wprowadza zmianę na podstawie której, wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Pomoc udzielona łącznie przez wszystkie organy udzielające pomocy na ten cel nie może przekroczyć kwoty 800 tys. euro a procedura jej udzielania będzie znacznie mniej skomplikowana, niż udzielenie pomocy de minimis. Podstawowym przepisem na podstawie którego organ podatkowy (Burmistrz) może udzielić pomocy publicznej pozostaje nadal zacytowany wyżej art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej.

           O pomoc w tej formie i na wskazany wyżej cel, czyli zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,będzie można wnioskować od dnia wejścia w życie ustawy umownie nazywanej "TARCZĄ 2", co powinno nastąpić pod koniec przyszłego tygodnia. Oczywiście nadal będzie można występować o udzielenie pomocy publicznej de minimis na dotychczasowych zasadach. Te dwa rodzaje pomocy będą funkcjonowały niezależnie od siebie.

           W związku z powyższym apeluję do Przedsiębiorców i proszę o rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się Państwa firma i ewentualne wstrzymanie się ze składaniem wniosków o zastosowanie ulg do czasu wejścia w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. "TARCZY 2".

           Ze swej strony obiecuję, że niezwłocznie po wejściu w życie przedmiotowej ustawy opublikuję na stronie internetowej www.grojecmiasto.pl/zakładkaPodatki, szczegółowe zasady i zakres udzielania ulg wraz ze wzorem wniosku i załączników w tej sprawie. Obecnie dostępny jest wzór wniosku i załączników w sprawie pomocy publicznej de minimis.

        

      

Z poważaniem,

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda