• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat dla podatników

herbSzanowni Podatnicy i Przedsiębiorcy z Gminy Grójec

            Stanowisko, które mam zaszczyt piastować obliguje mnie do pełnienia funkcji organu podatkowego, który zajmuję się następującymi podatkami: rolnym, leśnym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych. Ze względu na wyjątkową sytuację, jaka nastąpiła zarówno w naszej Gminie, ale również na świecie, mam świadomość, że wielu z Państwa z dnia na dzień znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Mam świadomość, że w dobie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, wystąpią wśród Państwa trudności z terminowym lub całkowitym regulowaniem należności z tytułu podatków.

            Z uwagi na dobro mieszkańców pragnę Państwa poinformować, że podjąłem decyzję o wstrzymaniu prowadzenia wszelkich spraw egzekucyjnych związanych z podatkami w Gminie Grójec tj. wystawiania upomnień oraz kierowania tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych w przypadku występowania zaległości w spłacie tych należności do odwołania. Nie ma podstawy prawnej, która pozwala na takie zaniechania jednakże uważam, że pomoc mieszkańcom w czasie nieprzewidzianego przez żaden organ państwowy kryzysu to mój obowiązek jako burmistrza gminy. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja finansowa wielu Mieszkańców naszej Gminy może ulec pogorszeniu i stąd moja decyzja.

 

         Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, jednakże procedura postępowania jest dość skomplikowana ze strony organu podatkowego i wymagań wnioskodawcy. Wymaga ona uwzględnienia wielu przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Podobne bariery napotykamy w przypadku zwolnień związanych z podatkiem od nieruchomości dla przedsiębiorców (m.in. opinia o projekcie Prezesa UOKiK) przez Radę Miejską.

         Dokonałem analizy przepisów wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, którą jest ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568) i uznałem, że zaproponowane rozwiązania są niewystarczające i ograniczające działania do niektórych grup przedsiębiorców. Uchwały podjęte przez rady gmin w tych sprawach muszą być ponadto ograniczone do konkretnych miesięcy za które można odroczyć termin płatności podatku od nieruchomości a wskazany maksymalny termin odroczenia do 30 września br.. Stanowią również monitorowaną przez UOKiK pomoc publiczną, co wiąże się ze znacznym skomplikowaniem procedur.

           W tej sytuacji proponuję, aby przedsiębiorcy, którzy są już w stanie wykazać na podstawie dokumentów finansowych znaczny spadek obrotów w firmie do okresu sprzed pandemii składali wnioski o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości na okres od 3 do 8 miesięcy, w zależności od indywidualnej sytuacji na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przedstawiam Państwu wzór takiego wniosku oraz załączników.

           Na podstawie powołanych przepisów Ordynacji podatkowej organ podatkowy może też umorzyć zaległości podatkowe, podkreślam zaległości podatkowe, czyli podatek po terminie płatności. Wzór takiego wniosku przedstawię po zakończeniu okresu pandemii, kiedy będzie można oszacować straty i przedsiębiorcom, którzy wykażą, że ich obroty w konkretnych miesiącach spadły powyżej 50 do 100 % oraz spełnią wszelkie wymogi formalne będę wydawał decyzje pozytywne umarzające należności z tytułu podatku od nieruchomości za te okresy.

         Jako Burmistrz zapewniam, że w czasie tak ciężkim dla całej społeczności, nie musicie Państwo martwić się o sprawy egzekucyjne związane z należnościami podatkowymi.

Z poważaniem,

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda

Wniosek.DOCX <<POBIERZ>>

Formularz.PDF <<<POBIERZ>>>

Oświadczenie.DOC <<POBIERZ>>

Zarządzenie Nr W0.0050.93.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

Pytania i odpowiedzi.

 

1. Czy wniosek mogę złożyć wyłącznie na załączonym wzorze ?

Nie. Każdy może napisać indywidualnie wniosek i dostosować go do swoich potrzeb oraz sytuacji. Wzór został sporządzony w celu ułatwienia napisania wniosku zawierającego wszystkie niezbędne elementy, aby złożony przez przedsiębiorcę wniosek nie zawierał braków formalnych. Niezbędne jest też dołączenie wymienionych na końcu wniosku załączników. Jeżeli wniosek będzie poprawny formalnie i kompletny szybciej zostanie rozpatrzony i przedsiębiorca otrzyma decyzję organu podatkowego (Burmistrza).

2. Czy każdy złożony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie ?

Nie. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie, czy w konkretnej indywidualnej sytuacji wnioskodawcy występują przesłanki z art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, czyli ważny interes podatnika i/lub ważny interes publiczny. Jeżeli przedsiębiorca składający wniosek prowadzi działalność w branży, która w wyniku pandemii koronawirusa nie może normalnie funkcjonować (dlatego we wniosku wskazujemy PKD) a ponadto wykaże i udowodni na podstawie dokumentów finansowych, że jego obroty w konkretnych miesiącach w okresie trwania pandemii w stosunku do wskazanych miesięcy tego lub ubiegłego roku (z okresu przez pandemią) spadły co najmniej 30 %, wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

3. O odroczenie których rat podatku można wystąpić ?

Nikt nie wie, kiedy będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania we wszystkich dziedzinach życia. Wydaje się, że szczególnie trudne mogą być najbliższe 3 miesiące. Dlatego też wnioski osób prawnych, które płacą podatek do 15-go dnia każdego miesiąca mogą dotyczyć odroczenia terminu płatności IV, V, VI raty podatku lub zaległości podatkowej. Przedsiębiorcy - osoby fizyczne płacą podatek kwartalnie, a termin płatności raty za II kwartał przypada 15 maja 2020r. i wydaje się, że ewentualne wnioski mogą dotyczyć tej raty.

4. Jaki termin odroczenia płatności raty/rat można wskazać we wniosku ?

Każdy musi ocenić indywidualnie, jaki termin byłby właściwy, aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa i jednocześnie nie doprowadzić do kumulacji wielu płatności w późniejszym okresie. Wydaje się, że przesunięcie terminu płatności o 3 do 6 miesięcy może być terminem wystarczającym. Jeżeli przesunięty termin okaże się niewystarczający, zawsze można wystąpić o przedłużenie terminu określonego w decyzji w sprawie odroczenia.

5. Czy można dokonać wpłaty podatku przed terminem określonym w decyzji odroczeniowej ?

Tak. Jeżeli okaże się, że kondycja finansowa przedsiębiorcy poprawiła się wcześniej niż to przewidywał składając wniosek i nie chce czekać na kumulację bieżących i odroczonych należności w każdym czasie może dokonać płatności przed upływem okresu ich odroczenia.

6. W jaki sposób można złożyć wniosek z załącznikami ?

Można złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec - w chwili obecnej do skrzynki podawczej, przesłać pocztą lub przez e-puap, jeżeli wnioskodawca posiada certyfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Nie można wniosków przesyłać mailem, ponieważ takie wnioski i załączniki nie będą spełniały wymogów formalnych (brak certyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). W sprawach formalnych z zakresu administracji publicznej możliwa jest korespondencja elektroniczna wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych EPUAP.

7. Czy mogę już złożyć wniosek o umorzenie podatku, gdyż moje przedsiębiorstwo znalazło się w wyniku pandemii koronawirusa w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej ?

Nie. Organy podatkowe, w tym również Burmistrz nie mają upoważnienia ustawowego do zaniechania poboru podatku. Ordynacja podatkowa daje organowi podatkowemu w uzasadnionej sytuacji faktycznej możliwość umorzenia zaległości podatkowych, czyli podatku po terminie płatności. W tej sytuacji ewentualny wniosek o umorzenie zaległości podatkowych może zostać złożony po upływie terminu płatności raty/rat podatku, jeżeli doszło do utraty płynności finansowej przedsiębiorcy w wyniku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na skutek pandemii koronawirusa a obroty firmy we wskazanych miesiącach spadły powyżej 50 do 100%. Oczywiście każdy wniosek musi zostać oceniony indywidualnie, musi spełniać wymogi formalne oraz musi być dopuszczalne udzielenie pomocy publicznej de minimis takiemu przedsiębiorcy. Za wcześnie jest na ocenę skutków pandemii dla przedsiębiorców, dlatego też takie wnioski powinny być składane po zakończeniu tego okresu, najlepiej jeden raz za cały okres.

8. Czy jeżeli nie zapłacę raty podatku w terminie zostanie mi wystawiony tytuł wykonawczy i skierowany do egzekucji ?

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wstrzymał wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych do odwołania.

Dotyczy to okresu od IV raty 2020r. podatku od nieruchomości od osób prawnych, które płacą podatek do 15-go dnia każdego miesiąca oraz może dotyczyć, jeżeli sytuacja się nie zmieni - raty za II kwartał przypadający 15 maja 2020r.od osób fizycznych.